Verboden Handelstransacties

Hits: 3

Lectuur van Schaych Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan.

Voorwoord

Alle lof behoort toe aan Allaah en moge de vrede en zegeningen van Allaah op Zijn laatste boodschapper rusten, op zijn familie en op hen die hem oprecht opvolgen tot aan de Dag der Afrekening. Voorts;

Dit is een vertaling van een klein boekje, met als titel: “Al-Buyoo’ al-Munhee ‘anhaa fil-Islaam” [Verboden handelstransacties in de Islaam] door de nobele geleerde van Saudië Arabië, Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan, moge Allaah hem beschermen. De precieze bron van dit boek was een compilatie van een lezing die hij gaf in 1411H in een masjid in Saoedië Arabië.

De keuze voor dit boek kwam voort uit de ernst van het onderwerp voor de Moeslimien in het Westen. De ernst, doordat de toename aan Moeslimien in de landen van het Westen gestaag toe neemt. De vraag naar georganiseerde handelsbetrekkingen gericht op de Moeslimien die hen van nut en voordeel zal zijn, groeit hier exponentieel aan.

Aangezien het niet gepast is voor de Moeslimien om ergens aan te beginnen zonder de voorbereiding aan kennis, ervaarden we een sterke drang om dit kleine doch informatieve boek onder de aandacht te brengen. Dit met als doel tot het vergaren van kennis voor die zaken, waar Allaah en Zijn boodschapper ons voor waarschuwden en/of voor ons hebben verboden verklaart met betrekking tot dagelijkse handelsbetrekkingen.

U zult merken dat deze vermaning niet alleen bedoeld is voor de zakenman die goederen koopt en aan zijn klanten verkoopt, maar zeer zeker ook voor de kopers van deze producten. De Shaikh geeft dan ook veel aandacht aan verschillende producten waarvan het niet toegestaan is die te kopen, verkopen of zelfs maar te promoten; daar er helaas toch producten zijn die hun weg in de Moesliem gemeenschappen hebben weten te banen, in grote hoeveelheden, zoals: muziek, alcohol en sigaretten.

We hopen dat iedere Moesliem voordeel zal hebben van dit boek, door afstand te nemen van het kopen of verkopen van producten die niet toegestaan zijn evenals het opzetten van handelsstrategieën die tegen de Islaam indruisen.
In de naam van Allaah, de Meest Genadevolle, de Schenker van Genade.
Uit het boek;
Verboden handelstransacties in de Islaam (Al-Buyoo’ al-Manhee ‘anhaa fil-islaam) door Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan.

Alle lof behoort toe aan Allaah, Heer der Werelden, en moge de vrede en zegeningen van Allaah op de zegel der Profeten rusten, op zijn familie en op al zijn metgezellen.

Dit is een korte behandeling van het onderwerp Verboden soorten van handelstransacties, wat is samen gesteld om het vermijden van deze dagelijkse rituelen voor de Moesliem mogelijk te maken – zodat zijn verdiensten van het toegestane zullen zijn, waardoor Allah hem van voordeel zal zijn in dit leven en het volgende. Oorspronkelijk, was de bron voor deze compilatie uit een lezing die ik gaf in Masjid Sumoo Walee al-‘Ahd al-Ameer ‘Abdullaah bin ‘Abdil-‘Azeez Aali Su’ood in Riyad in de maand van Jumaadal-Oolaa 1411H. Het volgende is de transcriptie van deze lezing:

Yaa broeders! Er is geen twijfel over mogelijk dat marketing en handel twee nodige en noodzakelijke zaken zijn. Dit omdat Allah ons opdracht heeft gegeven om voorzieningen te verkrijgen en voedsel voor ons zelf, volgens de algemeen gebruikelijke manieren. Specifiek zegt Hij over handel (kopen, verkopen):

“Maar Allaah heeft de handel toegestaan en de woeker (Ribaa) verboden (Ribaa).” Soerah al-Baqarah [2:275]

En Hij zegt:

“Jullie die geloven! Wanneer jullie tot de salaat op de dag van Jumu’ah worden opgeroepen, haast jullie dan om Allaah te gedenken en laat het zaken doen. Dat is beter voor jullie, als jullie dat maar wisten. En wanneer de salaat beëindigd is, gaat dan weer uit elkaar het land in, streeft naar de gunst van Allaah en gedenk Allaah veel; misschien zal het jullie welgaan.” Soerah al-Djoemu’ah [62:9-10]

En Allah zegt, met complimenten gericht aan hen die een combinatie weten te maken tussen het verkrijgen van consumptie (rizq) en de verrichting van aanbidding:

“In huizen waarvan Allaah heeft opgedragen dat zij werden opgericht en waarin Zijn naam wordt vermeld. Hem prijzen daarin in de morgenstond en in de avond mannen, die niet door koopwaar en handel afgeleid worden van het gedenken van Allaah, het verrichten van de salaat en het geven van de zakaat.” Soerah an-Noer [24:36-37]

In deze ayah, maant Allaah dat het kopen en verkopen tot de eigenschappen van de Muslimien behoren. Maar dat wanneer de aanvang tot het gebed is ingeluid, men het kopen en verkopen achter zich laat, ter voorbereiding op het gebed.

“die niet door koopwaar en handel afgeleid worden van het gedenken van Allaah” Soerah An-Noer [24:37]

Allaah heeft ons bevolen om voedsel (rizq) te verkrijgen samen met het bevel Hem te aanbidden, zoals Hij zegt:

“Zoekt de levensbehoeften dus bij Allaah en dient Hem en betuigt Hem dank; tot Hem worden jullie teruggebracht.” Soerah al-‘Ankaboet [29:17]

Het drijven van handel door het kopen en verkopen of op welke andere toegestane manier dan ook, ten behoeve van de consumptie vergaring, is iets dat nodig is volgens de godsdienst. Dit vanwege de grote voordelen ervan, voor zowel het individu als de gemeenschap. Kopen en verkopen zijn beide gezegende en noodzakelijke handelingen, zo lang zij niet de oorzaak vormen voor de verloedering van iemands aanbidding (tot Allaah), of diegene ertoe doet leiden het gezamenlijke gebed in de masaajid uit te stellen.

De profeet zei: “De eerlijke en betrouwbare handelaar zal met de profeten, de martelaren en de oprechte mensen zijn.” Dit betekent dat de zakenman die koopt en verkoopt en tegelijkertijd eerlijk blijft, zich bij deze groepen mensen zal scharen op de Dag des Oordeels. Dit is een prachtige positie, die de nobelheid van dergelijk gedrag laat zien. En de profeet werd een keer gevraagd welke verdiensten tot de meest zuivere behoorden? Daarop antwoordde hij: “Een gezegende handel (geaccepteerd door Allaah) en de arbeid die een man met zijn hand verricht.” [Overgeleverd door At-Tabaraanee]

De profeet heeft ook gezegd: “De twee personen die een handelstransactie met elkaar aangaan, zijn in staat van goedheid zo lang zij zich niet van elkaar afscheiden. Als zij dus beiden eerlijk en open zijn jegens elkander, zijn zij gezegend in hun handelsbetrekking. Maar als zij liegen en (de waarheid) verbergen, dan is de zegening over hun handelsbetrekking gewist.”

Dus het handel drijven in staat van eerlijkheid en oprechtheid behoort tot de beste manieren bij het voorzien in onderhoud. Echter wanneer er handel wordt gedreven met leugens, fraude, oplichting en misleiding, dan is dit de manier die behoort tot de slechtste manieren bij het voorzien in onderhoud.

De profeet passeerde eens een groep Moeslimien die aan het kopen en verkopen waren op de marktplaats in Medina. Vervolgens zei de profeet:

“Yaa jullie groepen handelaars!” Waarop zij hun hoofden wenden om te horen wat hij zou zeggen. Hij zei: “Voorzeker, de handelsdrijvers zullen worden opgewekt als zondige kwaaddoeners (fujaar), behalve zij die Allaah vrezen (trouw blijven), dat zijn de oprechten en waarheidsgetrouwen.” [Overgeleverd door at-Tirmidhee, die zei dat het hasan saheeh was.]

De profeet zelf onderging handelsbetrekkingen in de beginperiode van zijn leven, toen hij de geldstromen van Khadeejah leidde. Dit was voor de komst van zijn profeetschap, en hij kocht en verkocht met oog op het maken van winst.

Dit ging ook op voor de metgezellen van de boodschapper van Allaah – zij kochten en verkochten en dreven handel. Er waren welvarende mensen onder hen die hun bezittingen gebruikten ter ondersteuning van de Jihaad op de Weg van Allaah, zoals ‘Uthmaan bin ‘Affaan (radyAllaahu ‘anhu) die de armen in het leger voorzag van onderhoud (uitrusting). Hetzelfde was het geval bij ‘Abdur-Rahmaan bin ‘Awf (radyAllaahu ‘anhu) die geld aan de Moeslimien doneerde in tijden van tekorten en in tijden van Jihaad.

Ook Abu Bakr as-Sideeq (radyAllaahu ‘anhu) kocht, verkocht en offerde zijn bezittingen op ter ondersteuning van de Islaam en de Moeslimien, in zowel zijn tijd in Mekka voor zijn migratie als na de migratie. Hij gaf grote hoeveelheden van zijn bezittingen op de Weg van Allaah.

Daarom is het voorzien in onderhoud volgens de aanvaarde manieren, waarvan de meest bekende manier het kopen en verkopen is, van groot belang.

Desalniettemin behoort dit kopen en verkopen op religieuze gronden gefundeerd te zijn, zodat de Moesliem verboden transacties en niet toegestane verdiensten kan vermijden. De profeet heeft ons verschillende vormen van onderhandelingen verboden vanwege de onwaardige verdiensten die erin schuil gaan, met gevaren voor zowel de mensheid als het op een onrechtmatige manier verkrijgen van bezittingen. Tot deze verboden transacties behoren de volgende:

1. Wanneer het kopen en verkopen iemand af houdt van de verrichting van aanbidding, bijvoorbeeld wanneer er tijd uitgetrokken wordt ten koste van de tijd voor de aanbidding. Een persoon die bezig is met het kopen en verkopen waardoor diegene niet aan het gezamenlijke gebed in de masjid kan deelnemen, tot op het punt dat men hierdoor het gebed mist of er een gedeelte van mist. Dit is verboden. Allaah zegt:

“O jullie die geloven! Wanneer jullie tot de salaat op de dag van Jumu’ah worden opgeroepen, haast jullie dan om Allaah te gedenken en laat het zaken doen. Dat is beter voor jullie, als jullie dat maar wisten. En wanneer de salaat beëindigd is, gaat dan weer uit elkaar het land in, strevend naar de gunst van Allaah en gedenk Allaah veel; misschien zal het jullie welgaan.” Soerah al-Djoemu’ah [62:9-10]

En Allaah zegt in een andere ayah:

“ O jullie die geloven! Jullie bezittingen en jullie kinderen moeten jullie er niet van afleiden Allaah te gedenken. Wie dat doen, dat zijn dan de verliezers.” Soerah al-Moenafiqoen [63:9]

Laten we de volgende ayah van Allaah eens nader beschouwen: “…dat zijn dan de verliezers.” Hij veroordeeld hen als verliezers ongeacht of dat ze rijk zijn, geld hamsterend door vergaring – zelfs als zij veel kinderen hebben.

Dit is het geval omdat het bezit en kinderen niet ter vervangingen kunnen dienen voor het gemis aan de herdenking van Allaah. Dus zelfs wanneer er winst wordt gemaakt of inkomsten wordt verdient in deze wereld, dan nog zullen zij behoren tot de verliezers in de diepste betekenis van het woord.

In werkelijkheid kan men hier alleen maar van profiteren door deze twee goede zaken te combineren. Als men het vergaren van onderhoud in samenhang met de aanbidding van Allaah combineert, door het kopen en verkopen op de daartoe bekende tijden uit te voeren en vervolgens het gebed af te wachten totdat het tijd is. Dan heeft men gebruik gemaakt van de combinatie van zowel het goede in dit leven als het goede in het Hiernamaals. Zij zijn het waar Allaah het in de volgende ayah over heeft:

“Zoekt de levensbehoeften dus bij Allaah en aanbid Hem (alleen)” en Zijn ayah:
“En wanneer de salaat beëindigd is, gaat dan weer uit elkaar het land in, strevend naar de gunst van Allaah.”

Bijgevolg kan de handelsnijverheid onderverdeeld worden in twee categorieën – de handelsnijverheid van het wereldse leven en de handelsnijverheid van het volgende leven (Hiernamaals). De handelsnijverheid in dit leven is met bezit en verdiensten, terwijl met de handelsnijverheid van het volgende leven de rechtgeaarde daden worden bedoeld. Allaah zegt:

“O jullie die geloven! Zal ik jullie op een handel wijzen die jullie van een pijnlijke bestraffing redt? Jullie moeten in Allaah en Zijn gezant geloven en jullie op de weg van Allaah met jullie bezittingen en jullie eigen persoon inzetten. Dat is beter voor jullie, als jullie dat maar wisten! Hij zal jullie je zonden vergeven en jullie in tuinen laten binnengaan waar de rivieren onderdoor stromen en in goede woningen in de tuinen van ‘Adn. Dat is de geweldige triomf! En nog iets anders dat jullie graag willen; hulp van Allaah en een spoedig succes. Verkondig het goede nieuws aan de gelovigen.” Soerah as-Saff [61:10-13]

Dit is de immense handelsnijverheid die rendabel is. Dus als de toegestane handelsnijverheid in dit wereldse leven eraan verbonden is, verwordt het tot iets goeds op iets goeds. Maar wanneer een iemand zich enkel richt op de handelsnijverheid van dit leven en daarmee de handelsnijverheid van het volgende leven naast zich legt, diegene zal een verliezer worden, zoals Allaah zegt: “…dat zijn dan de verliezers.” Soerat al-Moenafiqoen [63:9]

Wanneer een persoon dan zijn aandacht vestigt op het verrichten van aanbidding en het uitvoeren van het gebed, opdat Allaah veelvuldig herdacht wordt [door te doen wat Allaah bevolen heeft te doen], waarlijk, Allaah zal dan zeker de deuren van onderhoud (voedsel) voor hem openen. In feite is het gebed een oorzaak voor het verkrijgen van onderhoud (rizq), zoals Allaah zegt:

“En leg jouw mensen de salaat op. Volhard jij er ook in. Wij vragen van jou geen levensonderhoud. Wij zijn het die jou levensonderhoud (rizq) geven, en het [goede] lot komt hen die Taqwaa hebben toe.” Soerah TaHa [20:132]

Het gebed, die sommigen als reden aanhalen voor het verlies van tijd in het verkrijgen van rizq en in het kopen en verkopen, staat in feite hieraan in contrast. Het opent voor hen de deur naar inkomen, comfort en zegening. Dit komt doordat rizq zich in de Hand van Allaah bevind. Dus als men de aandacht vestigt op het ter herinnering brengen van Hem en Hem te aanbidden, zou Hij u voorzien en een deur openen naar het verkrijgen van onderhoud. “…en Allaah is werkelijk de beste Voorziener.” Soerah al-Djoemu’ah [62:11]

Allaah zegt, de aanbidding van gelovigen beschrijvend:

“In huizen waarvan Allaah heeft opgedragen dat zij werden opgericht en waarin Zijn naam wordt vermeld. Hem prijzen daarin in de morgenstond en in de avond mannen, die niet door koopwaar en handel afgeleid worden van het gedenken van Allaah, het verrichten van de salaat en het geven van de zakaat en die een dag vrezen waarop de harten en de ogen zich omdraaien.” Soerah an-Noer [24:36-37]

Ter illustratie van de voorgaande ayah vertelden sommigen van de Salaf: “Zij (de Sahaabah) kochten en verkochten, maar wanneer één van hen de mua-dhin hoorde oproepen tot het gebed, terwijl hij de schaal nog vast had, liet hij deze vallen om vervolgens te vertrekken voor het gebed.”

Zoals eerder vermeld is het punt dat wanneer kopen en verkopen iemand af houdt van het uitvoeren van het gebed, deze handelsnijverheid verboden en nutteloos is. En het geld dat verdiend wordt is Haraam (onwettig) en smerig.

2. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: de verkoop van verboden goederen. Dit is het geval wanneer Allaah iets verbiedt, zoals het geval is wanneer iemand iets wat verboden is verkoopt. De boodschapper van Allaah verbood de verkoop van dode dieren, khamr (bijvoorbeeld wijn), varken en standbeelden. Dus wie er ook dode dieren, zoals vlees waarvoor niet de voorgeschreven zakaat betaald is, dan is hetgeen hij verkocht heeft een dood dier waarvan de verdiensten onwettig zijn.

Dit gaat ook op voor de verkoop van khamr. Wat er bedoeld wordt met khamr, is al hetgeen dat een bedwelmende werking heeft, gebaseerd op het gezegde van de profeet: “Ieder bedwelmend middel is khamr, en iedere vorm van khamr is Haraam (onwettig).” Hij vervloekte de mensen met betrekking tot khamr, zoals is vastgelegd in de authentieke h’adieth:

“Voorwaar Allaah heeft khamr vervloekt – degene die het produceert en degene voor wie het geproduceerd wordt, degene die het verkoopt en degene die het koopt, degene die het drinkt en degene die verdient aan de verkoop ervan, degene die het vervoert en degene waar naartoe het vervoert wordt, en degene die het op dient.” [Overgeleverd door at-Tirmidhee en Ibn Maajah.]

Khamr is iedere vorm van bedwelming, ongeacht of dat het khamr of alcoholische dranken of likeur of wijn of whisky genoemd wordt. Het is niet van belang of dat het met één van deze namen genoemd wordt of andere namen – het veranderen van de naam verandert niet het feit dat het khamr is. Het is in een h’adieth overgeleverd dat: “Er zullen mensen komen gedurende de Laatste dagen die khamr een andere naam geven en het drinken.”

Ook wat nog erger is dan dit, is de verkoop van verdovende middelen zoals hasheesh en opium, evenals andere soorten drugs die vandaag de dag aan de mensen verkocht worden. Dus degene die het verkoopt of erin dealt is een crimineel – in de ogen van de Moeslimien en in de ogen van de hele wereld. Dit komt doordat mensen sterven door drugs, het is als een vernietigende wapen.

Hierom valt éénieder die drugs verkoopt, distribueert of een deelname bekleedt in de distributie, allemaal onder de vervloeking van de boodschapper van Allaah. Hierdoor aan geld te komen behoort tot de meest stupide daden en de meest verachtelijke vorm van inkomen. Bovendien verdient degene die dealt in drugs te worden geëxecuteerd omdat diegene zorgt voor onheil (verloedering) in het land.

Hetzelfde geldt voor de verkoop van sigaretten en qaat (bladeren waarop men kauwt in met name Arabische landen). Sigaretten zijn schadelijk en veroorzaken ziektes. In feite zijn alle eigenschappen van khubth (goddeloosheid) bij elkaar verzameld in sigaretten. Er zit geen voordeel in het roken van sigaretten op wat voor manier dan ook. De schadelijke gevolgen ervan zijn talrijk. Degene met de meest onaangename mondgeur, de meest verachtelijke verschijning en het meest onaangename gezelschap van alle mensen, is degene die sigaretten rookt. Als hij naast je zit of naast je rijdt in een auto of een vliegtuig, ervaar je ongemak door de rook en de onaangename geur. De stank die uit de mond komt is al erg genoeg wanneer diegene in uw richting ademt, hoeveel stank zal er wel niet meer bij komen wanneer hij rookt in uw aanwezigheid en de sigarettenrook recht in uw gezicht zweeft! De kwestie verergert.

Roken is dus verachtelijk in ieder opzicht, en er is geen enkele positieve ingrediënt in gevonden. Daarom is het verboden zonder enige aarzeling of twijfel. Het is onrechtmatig te roken vanuit verschillende perspectieven, niet slechts ééntje.

Wanneer iemand rookt, gooit men geld weg en verspilt tijd. Sigaretten misvormen het gezicht, maken de lippen donker en verkleuren de tanden. Wat de ziektes betreft die het kan veroorzaken, die zijn talrijk.

Veel mensen zijn erdoor beïnvloed geraakt en toch nemen ze het licht op, alsof het iets alledaags (normaal) is. Dit is zelfs het geval bij mensen die lijden onder de uitwerkingen ervan, zelfs wanneer men nog nooit een sigaret heeft gerookt en het haten. Toch verkoopt men het aan de mensen door de liefde voor geld, die ermee verkregen wordt. Maar deze mensen weten niet dat deze vorm van handel alle verdiensten nutteloos maken, omdat sommigen van hen dit geld mixen met hun (toegestane) handel en het zo verwaarlozen, daar dit verboden en ongehoorzaamheid (aan Allaah) is. Rizq moet niet bij Allaah gezocht worden door Hem ongehoorzaam te zijn. In plaats hiervan behoren onderhoud en verdiensten bij Allaah gezocht te worden door Hem te gehoorzamen. Wat Allaah ook als lotsbeschikking voor u heeft klaar gemaakt aan rizq, het zal u zeker toe komen. Als u het tracht te verkrijgen terwijl u gehoorzaamt aan Allaah (aan alles wat Hij beveelt en verbied), dan zal Hij voorzien en uw rijkdom zegenen.

3. Een andere vorm van verboden handel is: de verkoop van muzikale en entertainment instrumenten in al zijn gevarieerde vormen, bijvoorbeeld snaarinstrumenten en blaasinstrumenten of muzikale hulpmiddelen en alle instrumenten die voor dat doel gebruikt worden, zelfs wanneer ze met andere namen genoemd worden zoals elektronische apparaten.

Het is dus Haraam (onwettig) voor de Moesliem om deze instrumenten en de onderdelen te verkopen omdat het een verplichting is om deze te vernietigen en er niet één over te laten in de landen van de Moeslimien. Maar als dit het geval is, hoe kunnen ze dan verkocht worden? Hoe kan iemand geld ervoor krijgen? Dit behoort tot de niet toegestane handelingen!

4. De verkoop van afbeeldingen (bijv. plaatjes, (stand)beeldjes)

De profeet heeft het ons verboden om beelden te verkopen, en wat hiermee bedoeld werd zijn afbeeldingen (met een ziel) van deze wereld. Dit is het geval omdat beelden oorspronkelijk nagemaakte weergaven zijn, ongeacht of dat het paarden, vogels, dieren of mensen representeert. Alles dat een ziel (rooh’) heeft, is verboden (na te maken of) te verkopen, en het geld dat ermee verkregen wordt is Haraam.

De profeet vervloekte de afbeeldingen makers en informeerde ons dat zij tot degenen behoren die de ergste en de zwaarste bestraffing zullen ondergaan op de Dag des Oordeels.

Ook is het niet toegestaan om magazines die gevuld zijn met plaatjes te verkopen, vooral als deze magazines immorele plaatjes bevatten (bijv. van naakte vrouwen). Dit naast het feit dat er sprake is van plaatjes die verboden zijn, deze ook bijdragen aan de fitnah (onrust, verleiding) en een aanleiding vormen tot het uitvoeren van kwade/slechte handelingen.

Wanneer een man kijkt naar een plaatje van een mooi meisje die bepaalde delen van haar lichaam exposeert of zich van enkele kledingstukken ontdoet, dan zal dit in de meeste gevallen de verlangens van de man prikkelen. Deze verlangens zullen het individu ertoe leiden om obscene en criminele activiteiten te ondernemen. Dit is precies waar de duivels van onder de mensheid en de djinn op hopen, door middel van de distributie en verkoop van deze plaatjes.

Vanuit een nog hogere perspectief, is de verkoop van immorele films (bijv. pornografische films), vooral videofilms, welke zich in de Moesliem gemeenschap heeft uitgestort tot binnen in de huizen. Deze films tonen beelden van naakte vrouwen evenals beelden van obscene en immorele seksuele handelingen! Deze films raken en verleiden jonge mannen en vrouwen en zorgt ervoor dat zij er vertrouwt mee opgroeien en van dit soort immoraliteit gaan houden.

Daarom is het niet toegestaan om dit soort obscene films te verkopen. Het is een verantwoordelijkheid voor eenieder om hier preventief en vernietigend tegen te ageren, en verwijder deze films van de Moesliem omgevingen.

Dus iedereen die een winkel opent om deze immorele videobanden te verkopen (of verhuren), heeft in feite een plaats gecreëerd voor ongehoorzaamheid aan Allaah en verdient onwettig en illegaal geld, als hij het gebruikt of uit geeft voor zijn familie. Hij heeft een plaats ingericht voor fitnah (onrust) en een schuilplaats voor de Duivel.

5. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: de verkoop van banden (cd’s) met immorele liederen, met stemmen van mannelijke en vrouwelijke zangers en zangeressen, gepaard met muziek. Deze liederen bestaan uit woorden die vertellen over lusten, dwaze verliefdheid en verering van vrouwen. Het is dus verboden (Haraam) om te luisteren naar, op te nemen en te verkopen van, deze liederen. Hier geld aan verdienen wordt gezien als een onwettige verdienste en illegale inkomsten, welke de boodschapper van Allaah streng verboden heeft als gevolg van het kwaad en immoraliteit dat het verspreidt. Het vernietigt de goede manieren en sluipt kwaad de huizen van de Moeslimien binnen.

6. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: het verkopen van iets dat ertoe zal leiden dat de koper het zal gebruiken om een daad die Haraam is uit te voeren. Als de verkoper weet dat de koper het product zal gebruiken om een verboden handeling ermee te verrichten, dan is de verkoop aan hem verboden en ongeldig. Dit is het geval omdat u er dan toe bijdraagt dat de koper zondig wordt en in overtreding treed. Allaah zegt:

“…maar staat elkaar bij in vroomheid en godvrezendheid en staat elkaar niet bij in zonde en overtreding…” Soerah al-Maa’idah [5:2]

Om maar een voorbeeld te geven, als iemand druiven of dadels koopt met de bedoeling om er wijn mee te maken, of hij koopt een zwaard met de bedoeling om er Moeslimien mee te doden of om er een overval mee te plegen of om tyranisch te zijn of om een relschopper te zijn enz. Voor iedereen die een product gaat gebruiken om iets dat Allaah verboden heeft verklaard uit te voeren, is het niet toegestaan om dat product aan diegene te verkopen. Dit is van toepassing wanneer iemand zeker weet dat de koper iets dergelijks zal begaan of wanneer hij er een sterk vermoeden over heeft.

7. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: wanneer een man iets verkoopt wat hij niet bezit. Bijvoorbeeld wanneer een man naar een zakenman gaat om te zoeken naar een bepaald product, maar deze zakenman heeft dit product niet. Toch komen zij middels een contract overeen (voor de verkoop van het product) met een afgesproken prijs voor in de toekomst. Terwijl het product bij geen van beide een bezit is. Vervolgens koopt de zakenman betreffende product en geeft het aan de koper nadat zij al de afspraken voor de prijs klaar hadden.

Deze vorm van handel is dus Haraam. Waarom? Omdat hij iets verkocht wat nog niet tot zijn bezit behoorde. Bovendien, doordat het product nog niet was vastgelegd en de prijs pas later betaald is, verkocht hij eigenlijk een product met schuld aan krediet. De boodschapper van Allaah heeft ons dit verboden, zoals het geval was toen Hakeem bin Hazaam (radyAllaahu ‘anhu) naar hem toe kwam zeggende: “Yaa boodschapper van Allaah, wat als er een man naar me toe komt om iets te kopen, maar dat ik dan niet heb. Vervolgens ga ik naar de marktplaats en koop ik het voor hem?” De profeet zei: “Verkoop niet iets wat je niet hebt.”

Dit is een zeer heldere verbod, daarom is het voor een persoon niet toegestaan om een bepaalde handelsartikel te verkopen tenzij het een bezit is, nog voordat er een overeenkomst is gemaakt, ongeacht of dat hij het direct ter plaatse verkoopt of in de toekomst.

Het is onaanvaardbaar om dit met een korrel zout te nemen. Dus eenieder die iets aan de mensen wil verkopen, moet de producten in zijn kantoor, winkel, warenhuis, opslagplaats of kofferruimte van zijn auto hebben, zodat de producten ieder moment klaar ter overhandiging kunnen zijn. Als er dan mensen naar hem toe komen om wat te kopen, dan kan hij het hun direct verkopen of op een latere tijdstip.

8. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: de ‘Aynah transactie. Wat is de ‘Aynah transactie? Hiervan is sprake wanneer een product is verkocht voor een hogere prijs op een latere tijdstip, vervolgens wordt dan hetzelfde product terug gekocht tegen de huidige prijs, die minder is als de zogenaamde toekomstige prijs waarvoor het aan hem verkocht was. Dus wanneer het tijdstip aanbreekt waarbij de toekomstige prijs haar punt heeft bereikt, betaald hij de schuldeiser volledig af.

Dit is wat bekend staat als al-‘Aynah transactie. Het wordt ‘aynah genoemd omdat hetzelfde product die verkocht is terug gaat naar de eigenaar. Dit is Haraam omdat het de mensen misleid naar rente (Ribaa).

In werkelijkheid is het alsof je dollars verkoopt tegen de huidige prijs in ruil voor dollars tegen de toekomstige prijs, die hoger is dan de huidige prijs. Men gebruikt dan het product slechts als een onderdeel of middel om deze woeker te verdienen[1].

U bent verplicht om wanneer er u geld verschuldigd is, doordat je aan hem een bepaald product verkocht hebt tegen een fictieve prijs waartegen je het hem laat verkopen aan iemand anders, of dat je hem vrij laat – hij kan het behouden als dat zijn wens is of hij kan het verkopen aan iemand anders als hij dat wil, als hij het geld nodig heeft. De profeet zei: “Wanneer u handelt door middel van al-‘aynah transacties en u zich vast blijft houden aan de staarten van de koeien en tevreden bent met de landbouw, dan zal Allaah u vernederen. Hij zal deze vernedering niet van u afnemen totdat u zich weer terug keert tot uw Religie.” [Overgeleverd door Abu Dawood en het heeft onderbouwende bewijzen.]

9. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: An-Najash. Wat er bedoelt wordt met an-Najash is dat wanneer je een product te koop aanbiedt je een publieke veiling houdt. Vervolgens komt er een persoon die tegen de prijs op bied, maar hij doet dat niet met de intentie om het te kopen, in plaats daarvan is zijn bedoeling slechts de prijs te doen toenemen voor de klanten en ze zo te misleiden. Dit geldt voor zowel het geval waarbij het is afgesproken met de verkoper als het geval wanneer het uit eigen overweging is.

Wie er ook voor op product bied zonder het te willen kopen, maar slechts om de prijs te verhogen voor de klanten, dan wordt zo’n persoon Naajish genoemd, die tegen het verbod in opstand is gekomen van de boodschapper van Allaah . Dit is Haraam, daar de profeet zei: “En voer geen Najash jegens elkander uit.”

Dus een persoon die het artikel niet wil kopen of niet nodig heeft, diegene zou niet mogen deelnemen in de veiling en er ook niet voor bieden. Integendeel, hij zou de klanten moeten verlaten, die wel echt het product willen, om tegen elkaar op te bieden.

Het kan zijn dat een persoon de verkoper wil helpen, waarna bij hem de sympathie door schiet. Waardoor hij tegen de prijs op biedt met als doel de verkoper te helpen – volgens zijn eigen inzicht. Of misschien dat de verkoper instemt met een groep bekenden van hem om door het aantal aanwezige mensen talrijk te doen lijken en zo de aandacht te trekken. Deze daden worden gezien als Najash en zijn Haraam omdat ze bedoeld zijn om de Moeslimien te misleiden en een manier om op een onrechtmatige manier geld te verdienen.

Ook de geleerden van de fiqh (jurisprudentie) hebben verklaard dat er sprake is van Najash wanneer een verkoper tegen zijn klant zegt: “Ik heb dit artikel tegen deze en deze prijs gekocht”, terwijl hij liegt over de prijs, waardoor de koper belazerd wordt en het artikel tegen een verhoogde prijs verkocht wordt.

Of wanneer de verkoper zegt: “Ik heb dit product aangeboden gekregen voor deze prijs.” Of hij zegt: “Ik kreeg het voor zoveel.”, liegende over de prijs. Hij wil alleen de klanten belazeren door hen tegen elkaar te laten opbieden tegen een valse opgezette prijs, waarvan hij beweert het voor het artikel te hebben betaald. Dit staat gelijk aan Najash, wat de boodschapper van Allaah heeft verboden. Het is bedrog en misleiding van de Moeslimien, en het is liegen en ontrouwheid, waar verantwoording voor zal moeten afleggen voor Allaah.

Wat dus een verplichting is voor de verkoper, is dat wanneer hem gevraagd wordt voor welke prijs hij het heeft ingekocht, de waarheid te vertellen. Hij moet hem de waarheid vertellen een niet zeggen dat hij het voor zoveel geld heeft verkregen terwijl dat niet waar is. Wat ook tot de definitie an-Najash behoord is dat wanneer de mensen op de marktplaats of de winkeleigenaren met elkaar afspreken om niet tegen elkaar op te bieden wanneer er een product wordt aangeboden, met als doel dat de verkoper het tegen een lagere prijs zal verkopen. Hier zullen zij allemaal een deel aan hebben, wat Haraam is. Dit behoort tot an-Najash. Het is ook een vorm om op een onrechtmatige manier geld van mensen afhandig te maken.

10. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: wanneer een Moesliem een verkoop over de rug van zijn broeder arrangeert. De profeet zei: “En geen van jullie mag een verkoop over de rug van zijn broeder arrangeren.” Hoe wordt dit gedaan? Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een persoon die een bepaald product wil kopen komt en het koopt van één van de zakenmannen, die hem de keuze geeft om de deal in twee, drie of meer dagen rond te hebben. In dit geval is het voor een andere zakenman niet toegestaan om tussen beiden te komen, zeggende tegen de koper: “Laat dit product. Ik zal je hetzelfde artikel leveren, zelfs beter dan dat, voor een goedkopere prijs.” Dit is Haraam omdat hij verkoop over de rug van zijn broeder uitvoert.

Daarom, wanneer hij hem het artikel verkoopt en hem de keuze geeft (om de deal later af te ronden), laat hem het kopen en bemoei u niet met de deal. Als hij het verlangt zal hij het product nemen, en als hij het verlangt, zal hij de deal intrekken. Dus als hij zich in de deal terug trekt volgens eigen keuze (zonder dat hij overgehaald of beïnvloed is), dan is er niets op tegen om hem het product nu wel te verkopen.

Aan de andere kant is het aangaan van een aankoop over de rug van een koper ook Haraam. Dus wanneer een Moesliem komt en een product koopt van één van de zakenlieden, tegen een vastgestelde prijs met de optie om het op een latere tijdstip af te ronden, is het voor een andere koper niet toegestaan om tussen beiden in te komen door naar de zakenman of de verkoper te gaan, en te zeggen: “Ik zal dat product van u kopen voor een hogere prijs dan dat die persoon het van u gekocht heeft.”

Dit is Haraam omdat dit soort onderhandelingen onheil voor de Moeslimien veroorzaken en schending van hun rechten en het plant haat in de harten. Dit komt doordat wanneer een Moesliem erachter komt dat u in de onderhandeling tussen beiden bent ingekomen en dat u de oorzaak bent van de mislukte onderhandeling die tussen de twee was ontstaan, zal hij gevuld zijn met haat, walging en afschuw jegens u.

Of hij zal u vervloeken, omdat u hem heeft onderdrukt. Allaah zegt: “…maar staat elkaar bij in vroomheid en godvrezendheid en staat elkaar niet bij in zonde en overtreding…” Soerah al-Maa’idah [5:2]

11. Tot de verboden vormen van handelstransacties behoort ook: de bedrieglijke verkoop, wat het geval is wanneer u uw Moesliem broeder bedriegt door hem een product met mankementen te verkopen waar u van op de hoogte bent, zonder dat u hem daarvan op de hoogte brengt. Zo een verkoop is niet toegestaan en is bedrog, afzetterij en fraude.

Het is voor de verkoper een verplichting om deze mankementen te onthullen aan de koper. Maar als hij er niet in slaagt om hem ervan op de hoogte te brengen, dan is er sprake van bedrog en afzetterij, wat de boodschapper van Allaah heeft verboden, hij zei: “De twee personen die een handelstransactie met elkaar aangaan, zijn in staat van goedheid zo lang zij zich niet van elkaar afscheiden. Als zij dus beiden eerlijk en open zijn jegens elkander, zijn zij gezegend in hun handelsbetrekking. Maar als zij liegen en (de waarheid) verbergen, dan is de zegening over hun handelsbetrekking gewist.”

Het is daarom voor ons verplicht, O dienaren van Allaah, om oprecht te zijn. De boodschapper van Allaah zei: “De godsdienst is oprechtheid, de godsdienst is oprechtheid, de godsdienst is oprechtheid.” Zij (de metgezellen) zeiden: “Jegens wie O boodschapper van Allaah?” Hij zei: “Aan Allaah, aan Zijn Boek, aan Zijn boodschapper, aan de Moesliem leiders en aan de Moesliem ummah in het algemeen.”

De Moesliem moet dus oprecht zijn. Wat er bedoeld wordt wanneer iemand oprecht is, is dat diegene vrij of verlost is van bepaalde zaken. Oprecht zijn betekent (bijvoorbeeld) niets van doen te hebben met oplichting.

Op een dag passeerde de boodschapper van Allaah een persoon die voedsel verkocht op de marktplaats die zijn voedsel had opgestapeld. Waarop de profeet zijn nobele hand richting de stapel voedsel reikte en wat natte porties tegen kwam aan de zijkant van de opstapeling. Toen zei hij: “Wat is dit O eigenaar van het voedsel?” Hij antwoordde: “De lucht heeft het aangetast” – bedoelend dat de regen een deel ervan heeft aangetast. De boodschapper van Allaah zei toen: “Zou u het dan niet zichtbaar moeten maken zodat de mensen het kunnen zien? Eenieder die ons oplicht behoort niet tot ons.”

Deze h’adieth behoort tot de fundamentele principes bij het aangaan van handelstransacties tussen de Moeslimien. Het is ontoelaatbaar voor een Moesliem om de mankementen te verbergen. Als zijn handelswaar mankementen vertoond dan moet hij dit zichtbaar maken, zodat de koper het ziet en zich ervan bewust is, en zodat hij het artikel kan verkrijgen tegen een prijs die overeenkomt met de werkelijke waarde. Hij moet het product niet aanschaffen tegen een prijs waarbij men uit gaat van een ongedeerd product, daar dan de verkoper de boel belazert, oplicht, en afzet, volgens het gezegde van de boodschapper van Allaah: “Zou u het dan niet zichtbaar moeten maken zodat de mensen het kunnen zien? Eenieder die ons oplicht behoort niet tot ons.”

O jullie dienaren van Allaah! Hoe vaak zien we wel niet dat er wordt afgezet vandaag de dag? Hoe vaak zien we wel niet mensen de beschadigde artikelen aan de onderkant van containers plaatsen, opgeborgen, terwijl de in goede staat verkerende artikelen bovenin worden geplaatst – of dat het nu gaat om groente of voedselwaar? Zijn plaatsen expres het beschadigde artikel onderaan, terwijl het ongedeerde artikel bovenaan wordt geplaatst. Dit is bedriegerij, wat intentioneel is gedaan.

We vragen Allaah ons en u te ontzien en te vergeven, en dat Hij onze rizq (voorziening) Halaal maakt en dat Hij onze verdiensten Halaal maakt. En wij vragen Hem om ons van Zijn eindeloze Gulheid te schenken.

O Allaah behaagt ons met hetgeen U voor ons Halaal heeft gemaakt boven hetgeen U voor ons Haraam heeft gemaakt, en behaag ons met Uw Vrijgevendheid boven die van anderen naast U. En vergeef ons, heb erbarmen met ons en aanvaard onze berouw. Waarlijk, U bent de enige Berouw Aanvaardende, de Schenker van Barmhartigheid. En moge de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allaah zijn.

[1] Noot van de vertaler: een ander voorbeeld is wanneer je een artikel verkoopt van € 25 voor € 50, omdat hij u pas de volgende maand betaalt in plaats nu. Dit zou een overeenkomst kunnen zijn omdat u misschien denkt dat de waarde tegen die tijd gestegen zal zijn. Maar om de één of de andere reden, zit de koper krap bij kas en wilt het product aan u terug verkopen, dus komt hij de volgende dag naar u toe en u koopt het van hem tegen de huidige marktwaarde, die nog steeds € 25 is. Wanneer dan het afgesproken tijdstip daar is, een maand later, betaald hij die € 50 af. Bij elkaar genomen is er dan sprake van een verhoging van € 25, wat wordt gezien als rente.

https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=4909

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=