Allaah veranderd de toestand van een volk niet…

Hits: 3

De omgekeerde prioriteiten Door de nobele Shaykh Saleh As-Saleh – moge Allah hem genadig zijn –

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Corrupte geloofsbelijdenissen, liegen, bedriegen, onrecht(vaardigheid),
innovaties, lage begeerten, gehechtheid aan dit leven, onwetendheid,
mysticisme, gravenaanbidding, onverdraagzame blinde aanhang, enzovoorts… en we volharden in het zeggen van:

“Ons voornaamste probleem zit in onze leiders…!!”

Is dit het geval?

Allah de Verhevene zegt:

Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen. [ Soerah ar-Ra’d 13:11 ]

Al-Imaam Ibnoel-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn – zei:

“Overpeins de Wijsheid (Hikmah) van Allah, de Verhevene, waar Hij de koningen van de mensen, hun leiders en zij die gezag hebben over hen, van dezelfde soort maakte als hun eigen daden. Het is alsof de daden van de mensen verschenen in de gedaanten van hun koningen en leiders.

Indien de mensen oprecht zijn, zullen hun koningen en leiders oprecht zijn, en indien zij zich wegkeren (van oprechtheid), zullen hun leiders zich tegen hen keren. Indien de mensen onderdrukken en tiranniseren, zullen hun koningen en leiders (ook) tiranniseren en onderdrukken. En indien bedrog en verraad zichtbaar worden onder hen, zal hetzelfde verschijnen in hun leiders.

Indien de mensen afzien van het vervullen van de rechten die Allah op hen heeft en gierig worden (met betrekking tot hun uitvoering), zullen hun koningen en leiders weigeren om hun hun rechten toe te eigenen en gierig worden (hun rechten van hen onthouden). Indien zij nemen van hetgeen waar zij geen recht op hebben van diegenen die zij onderdrukken, zullen de koningen nemen van de mensen van hetgeen waar zij geen recht op hebben en belastingen heffen en hen taken opleggen. Wat de mensen ook onrechtmatig nemen van de onderdrukten, hun koningen zullen hetzelfde nemen door het van hen af te dwingen.

Dus zij die de leiding hebben over de mensen verschijnen in de gedaanten van hun (de onderdanen) daden. En het betaamt de Goddelijke Wijsheid niet dat het slechte en het valse geregeerd worden behalve door diegenen van dezelfde soort.

Aangezien de vroegere [Moslims] de beste en het meest recht geleid waren van de generaties, waren hun leiders van hetzelfde aanzien. Maar toen de mensen zwak werden, werden de leiders van hun eigen stand.

Dus het betaamt de Wijsheid van Allah niet in deze tijden (de tijd van Ibnoel-Qayyim(1)) dat leiders als Moe’aawiyah en ‘Oemar ibn ‘Abdil-‘Aziez ons onder hun hoede hebben, laat staan zulke als Aboe Bakr en ‘Oemar. Het is eerder zo dat onze leiders in overeenstemming zijn met onze eigen stand en aanzien, net zoals degenen die voor ons regeerden in overeenstemming waren met de stand en het aanzien van hun mensen. En beide kwesties (de status van de voormalige leiders en die van deze tijd) zijn even noodzakelijk en onvervreemdbaar volgens [Allah’s] Wijsheid.”(2)

Het is erg duidelijk dat vanuit het legale perspectief en door de consensus van de vroegere moslims, evenals bij wijze van intellect en ervaring, dat de werkelijke verandering van de status van de Moslimgemeenschap opkomt wanneer zij terugkeert naar Allah en de wegen volgt die de vroegere generaties succesvol maakten. Al-Imaam Maalik – moge Allah hem genadig zijn – somde dit op in geringe woorden, met een diepgaande betekenis:

“Niets zal de Moslimgemeenschap voordeel brengen, behalve hetgeen de vroegere Moslimgemeenschap voordeel bracht.”

Zij die het pad nemen van confrontatie met de leiders, denkend dat de verandering via deze manier komt, volgen het pad van misleiding en een pad wiens consequenties hebben bewezen dat het onjuist is volgens alle perspectieven. Dit is hetzelfde pad dat genomen werd door de vroegere afvalligen (Khawaaridj) die de moetashaabih (niet helemaal duidelijke) teksten volgden, in plaats van de moehkam (duidelijke) teksten te volgen en hetgeen niet helemaal duidelijk is, terug te voeren naar hetgeen moehkam is. Het volgen van de moetashaabih is een pad van kwellingen (fitan) dat leidde tot opstand tegen de leiders van de Metgezellen en in onze tijd heeft het gezorgd voor bloedvergieten, ellende en vertraging van de da’wah. Allah is Degene Die om hulp wordt gevraagd.

Deze kwestie is een kwestie van religie en geen kwestie van emoties. Aangezien de tekstuele bewijzen de gelovigen verzadigd opdragen dat zij diegenen in autoriteit moeten gehoorzamen, zelfs als zij onderdrukken en iemands rijkdom nemen etc. zolang dat zij de gelovige niet opdragen om zonden te begaan, hebben we geen keus dan toe te staan en te gehoorzamen. Anders zouden wij een nieuwe religie aan het verzinnen zijn. Allah, Degene Die vrij is van alle imperfecties, de Verhevene zegt:

Laten degenen die zijn (de Profeet’s) bevel ongehoorzaam zijn, opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft. [Soerah an-Noer 24:63 ]

“Alles wat geen religie was in de tijd van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – kan vandaag de dag niet beschouwd worden als iets van de religie.” [Al-Imaam Maalik]

Dus als de persoon ervoor kiest om het pad van de Boodschapper – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – tegen te werken, laat hij zich dan het volgende Vers herinneren:

En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming! [Soerah an-Nisaa- 4:115 ]

Moge Allaah, de Meest Genadevolle, ons allen naar de waarheid leiden en ons eraan laten vasthouden en moge Hij, de Verhevene en Majestueuze, ons allen behoeden van de beproevingen (fitan) en ons (geregeerden en regeerders) leiden naar Zijn Pad.

Amien.

Bron: www.understand-islam.net

Vertaald vanuit het Engels door: Een zuster

(1) Ibnoel-Qayyim werd geboren in 691 H./1292 n.Chr. en overleed in 751 H./1350 n.Chr. Moge Allah hem genadig zijn.

(2) Miftaah Daar as-Sa’aadah, volume 1, blz. 177-178. Uitgegeven door Daar Ibn ‘Affaan (1416/1996, al-Khoebar, Koninkrijk van Saoedi-Arabië).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=