Tawhied Al-Asmaa Was-Sifaat

Hits: 5

(de Namen en Eigenschappen van Allah Ta´ala ).

Dit is het geloof in alles wat vermeld staat in de Qor´aan en de Soennah van alle Schone Namen en Glorierijke Eigenschappen van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zonder:

Tahrief (letterlijk: verdraaiing, vervorming enz.)

At-Tahrief desbetreffend Al-Asmaa Was-Sifaat is het verdraaien van datgene wat er als eerste opkomt in de gedachte bij het horen van en bepaalde Naam of Eigenschap van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala naar een betekenis waar het niet op duidt, alleen volgens een eventuele zwakke mogelijkheid. Er moet hiervoor dan een verband te vinden zijn die er op duidt dat dit (de zwakke mogelijkheid) de bedoeling is, maar als dat niet het geval is dan moet deze argumentatie afgewezen worden.

Ta´tiel (letterlijk: neutralisatie, te niet doen enz.)

At-Ta´tiel van Al-Asmaa Was-Sifaat is het verwerpen van de Goddelijke Eigenschappen van Allaah en het ontkennen (loochenen) dat Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala überhaupt deze eigenschappen bezit.

Het verschil tussen At-Tahrief en At-Ta´tiel is dat At-Ta´tiel het ontkennen van de (eigenlijke) ware betekenis waarnaar de Qor´aan en de Soennah duiden betekent, terwijl At-Tahrief het verkeerd uitleggen van de Qor´aan en de Soennah is.

Takyief (letterlijk: Willen weten hoe of de manier waarop weergegeven.)

At-Takyief bij Al-Asmaa Was-Sifaat is te geloven dat Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zijn Eigenschapen op die en die manier zijn (zoals de desbetreffende persoon zelf denkt) of te vragen hoe (bv. Hoe ´daalt´ Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala neder)?

Het is niet zo dat Ahloes-Soennah Wal-Djama´ah de totale staat van ´´een bepaalde manier waarop´´ van de Eigenschappen van Allaah ontkennen! Nee, zij ontkennen alleen de kennis te bezitten van ´´de manier waarop!´´ Dat wil niet zeggen dat er totaal geen ´´manier van waarop´´ aanwezig is!

Táwiel (letterlijk: verkeerde (valse) uitleg, tafsier enz.)

A) At-Táwiel wordt in tweeën gedeeld: Toegestane Táwiel: wat in de betekenis staat van; At-Tafsier en letterlijk verduidelijking, uitleg en ontmanteling van het onbekende en bedekte betekent. Tafsier is dus het verduidelijken van een moeilijk woord (of uitspraak).

In de Qor´aan zegt Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala hierover:

En zij komen niet met een voorbeeld (om jou O Mohammed tegen te gaan, of een fout in jou, of in deze Qor´aan te vinden) of Wij openbaren aan jou de Waarheid (tegen dat voorbeeld) en een beter tafsier. (Soerah Al-Forqaan Vers: 33)

En zoals Imaam Aboe Dj´afer Ibn Djarier Ibn Djarier At-Tabarie zegt in zijn tafsier:

De uitspraak voor de táwiel van Allaahs uitspraak is zo en zo! Of hij zegt: Ahloet-Tawiel verschillen in mening over deze vers! Hij bedoelt hier dan de Tafsier!

Dit is de betekenis van At-Táwiel bij de Selef:

B) Verboden Táwiel: dit is de táwiel die bekend is bij de ´´Chalaf´´ (letterlijk nakomelingen of nakomers) als: Het afwenden van de eigenlijke (geprefereerde) betekenis van een woord naar een afgekeurde (niet geprefereerde) betekenis door het hanteren van een (zwakke) argumentatie. Deze soort van táwiel wordt er bedoeld als we het hebben over de verboden Táwiel bij het leren van de kennis van Tawhied Al-Asmaa Was-Sifaat!

Temthiel (letterlijk: vergelijken met.)
.
At-Temthiel van de Asmaa en Sifaat is te geloven dat de Eigenschappen van Allaah net zoals de eigenschapen van de Schepping zijn! Of om Allaah te vergelijken met Zijn Schepping! Soms wordt At-Temthiel ook wel At-Tashbieh genoemd. Deze handelingen zijn allemaal haraam, dus overschrijd de grens die Allaah Ta’ala in het hier volgende Vers stelt niet!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt:

Niets is aan Hem gelijk (of in enig opzicht vergelijkbaar met Hem). En Hij is de Alhorende, de Alziende. (Soerah Ash-Shoera Vers: 11)

Het is dus verplicht voor elke Moslim om Allaah alleen te beschrijven, zoals Hij Zichzelf Beschreven heeft in Zijn Boek (de Qor’aan), of Zijn Boodschapper salallaahoe ‘alayhie was sallem Hem beschreven heeft in de authentieke Soennah, zonder weglatingen en toevoegingen!!! Allaah Ta’ala bedreigt een ieder die op wat voor soort manier dan ook Tahrief, Ta’tiel, Takyief of Temthiel enz. op Zijn Schone Namen en Eigenschappen toepast. Kijk maar naar het volgende Vers:

En aan Allaah behoren (alle) Schone Namen, roep Hem daarmee aan en verlaat degenen die Zijn Namen verloochen (en ontkennen); zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen. (Soerah Al-Araaf Vers: 180)

En wie één van Allaahs Namen en Eigenschappen ontkent of verloochent begaat Koefr!

Allaah Ta’ala zegt:

….terwijl zij niet in Ar-Rahmaan (Allaah, de Barmhartigste) geloven. Zeg: Hij is mijn Heer, er is geen god dan Hij, op Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en naar Hem zal mijn terugkeer (berouw) zijn. (Soerah Ar-Ra’d Vers: 30)

Ahloes-Soennah Wal-Djama’ah bevestigen al dat wat Allaah Ta’ala Zelf over Zijn volmaakte Eigenschapen Bevestigt en zij ontkennen elke onvolmaaktheid die vals aan Hem wordt toegeschreven. Zij Ahloes-Soennah leiden al dat wat zij bevestigen af van de Qor’aan, de authentieke Soennah en de uitspraken van de Selefoes-Saalih rahiemehoellaah. Een voorbeeld: Als Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt:

Ar-Rahmaan (Allaah) Istawa (is gezeteld) over de Troon. (Soerah Ta-Ha Vers: 5)

Dan zeggen Ahloes-Soennah over Istawa (letterlijk: de hoogte, boven, verhevenheid): ‘’Op een manier die bij Zijn Goddelijke Hoogheid en Majesteit past.’’ Zij leggen Al- Istawa niet uit met ‘’Al-Istielaa’’ (overgenomen na verovering of strijd e.d.) zoals dat gewoon is Ahloel-bid’ah. In tegenstelling tot Ahloel-bid’ah, bevestigen en geloven Ahloes-Soennah in de eigenschap Al-Istiwa van Allaah op een manier die bij Zijn Goddelijkheid, Soevereiniteit, Hoogheid en Majesteit past. Daartegenover staat dat wanneer Al-Istiwa vertaald wordt met Al-Istielaa dat de betekenis van het woord uit z’n verband gerukt wordt (tahrief) waardoor deze duidt op de onjuiste in plaats van de juiste betekenis. Allaah Ta’ala zegt hierover:

En de Joden zeiden: De Hand van Allaah is gebonden (d.w.z. Hij is gierig –wal Iyaadhen billaah). Hun handen zijn gebonden en vervloekt zijn zij vanwege hetgeen zij zeiden! Welnee, Zijn beide Handen zijn wijd uitgestrekt, Hij Schenkt hoe Hij Wil… (Soerah Al-Maidah Vers: 64)

Hier bevestigen Ahloels-Soennah Wal-Djama’ah Twee Handen van Allaah Ta’ala op een manier die bij Zijn Goddelijke Hoogheid en Majesteit past zonder Zijn handen met de handen van de schepping te vergelijken. Kijk bijvoorbeeld naar de hand van en mier, is deze hand hetzelfde als de hand van een olifant enz. enz.? Het antwoord is natuurlijk, Nee! En zo is het dus ook met de Handen van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala, Zijn Almachtige Handen zijn natuurlijk niet zoals de handen van Zijn Schepping, ze hebben alleen dezelfde benaming, namelijk handen!

In de Hadieth die is overgeleverd door Ibn Omar radie Allaahoe `anhoe hij zei dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie was sallem heeft gezegd:

Op de Dag der opstanding zal Allaah de gehele Aarde met Zijn Hand grijpen en alle hemelen met Zijn Rechterhand vouwen, en Hij zal dan zeggen: ‘’Ik ben de Koning.’’

En in een andere overlevering: ‘’..Ik ben de Koning, waar zijn de Koningen van de aarde?’’ (Overgeleverd door Al-Boechaarie deel 9, Hadieth nr. 509 )

Ahloes-Soennah bevestigen de Hand van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zoals het er staat, zonder At-Táwiel te gebruiken en Zijn Hand uit te leggen als Zijn Kracht of Zijn Gunst. In tegenstelling tot Al-Djamiyah en Al-M’otazilah en diegenen die hun weg volgen van Al-Moete’awwilah (verboden táwiel gebruiken).

Dit geld ook voor o.a. Allaahs Eigenschap: ‘’Het Komen’’ Zoals in Zijn Uitspraak:

En jouw Heer Komt, en de Engelen, rij na rij. (Soerah Al-Fadjr Vers: 22)

Ahloes-Soennah Wal-Djama’ah Ahloel-Hadieth zeggen hierover:

Hij Komt op een manier die bij Zijn Goddelijke Hoogheid en Majesteit past, hoe Hij Wil, als Hij Wil en wanneer Hij Wil!’’

Ahloes-Soennah gebruiken hierbij niet de minste of geringste vorm van (verboden) táwiel. Dit is de Manhadj die Ahloes-Soennah Wal-Djama’ah hanteert bij alle Asmaa Was-Sifaat van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala die voorkomen in de Heilige Qor’aan en de authentieke Soennah. Zij Zijn daardoor wasad (letterlijk: midden, gematigd) tussen Al-Moe’atieleh (Ta’tiel gebruikers), zoals Al-Djamiyah en Al-M’otazilah, en Al-Moeshebbihah tashbieh en temthiel gebruiken. Die Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala met Zijn Schepping vergelijken. Zij (Al-Moeshebbihah en Al-Moeshebbihah) zijn in deze táwiel en ta’tiel beland , omdat zij niets meer van de Eigenschappen van Allaah begrepen hebben dan datgene wat zij kennen van de eigenschappen van de Schepping, en Allaah daardoor dus zijn gaan vergelijken met Zijn Schepping! Zij wilden zich daarna hiervan ontdoen en keerden zich (uit angst voor At-Tashbieh, zoals zij dat zelf zeggen) naar At-Táwiel en At-Ta’tiel, wat veel erger dan At At-Tashbieh is!

Het is dus een verplichting voor elke moslim om in de Schone Namen en Eigenschappen van Allaah te geloven op een manier die bij Zijn Koninklijke Hoogheid en Majesteit past!!!

Shirk in Al-Asmaa Was-Sifaat (de Namen en de Eigenschapen van Allaah): Dit is wanneer een persoon één van de Eigenschappen die alleen Allaah bezit, toeschrijft aan één van de schepselen van Allaah. Zoals bv. Kennis hebben van het onwaarneembare en andere Eigenschappen waar alléén Allaah over beschikt. Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

Niets is aan Hem gelijk (of in enige opzicht vergelijkbaar met Hem.) En Hij is de Alhorende, de Alziende. (Soerah Ash-Shoera Vers: 11)

En wie één van Allaahs Namen of Eigenschappen ontkent of verloochent begaat Koefr! Allaah Soebhana wa Ta´ala zegt:

En aan Allaah behoren (alle) Schone Namen, roep Hem daarmee aan en verlaat degenen die zijn Namen verloochen (en ontkennen); zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen. (Soerah Al-A’raaf Vers : 180)

Bron: Het boek Al-Ibaanah van broeder brinkman.

http://tauwhied.blogspot.com/2007/11/tawhied-al-asmaa-was-sifaat.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=