De 10 categorieën van Shirk

Hits: 3

In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste

1. Shirk in Ar-Roeboebiyyah (Eenheid van de Heerschappij van Allaah): Dit is wanneer een persoon er van overtuigt is dat er anderen zijn die (naast Allaah) scheppen, of voorzien, of leven geven of de dood doen veroorzaken ect. Allaah, de Allerhoogste zegt:

“O mensheid, aanbidt jullie Heer, Die jullie en degenen die vóór jullie waren heeft geschapen. Wellicht zullen jullie vrezen (tegen de bestraffing van Allaah). Degene die de aarde voor jullie tot een rustplaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water (regen) uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Schrijft daarom geen deelgenoten toe aan Allaah, terwijl jullie weten (dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden.)” (Soerah al-Baqarah (2): 21-22)

En de Allerhoogste zegt ook:

Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens Zetelde Hij Zich over de Troon (op een manier die bij Zijn Goddelijke Hoogheid en Majesteit past). Hij doet de nacht de dag bedekken die hem snel achterna gaat; en (Hij is de Schepper van) de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel Onderworpen. Voorzeker, zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden. (Soerah Al-Araaf Vers: 54)

En Allaah Azzowejellah zegt: “En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt niet voor de zon en ook niet voor de maan, maar knielt voor Allaah Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.” (Soerah Fossilat (41): 37)

2. Shirk in Al-Oeloehiyyah (Eenheid van de aanbidding van Allaah): Dit is wanneer een persoon één van de soorten van aanbidding, zoals;het slachten van offerdieren, het beloven, het smeken, het zweren ect. voor een ander dan Allaah verricht -wie of wat dat dan ook mag zijn-. Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:
En wie een andere god aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft; voorwaar zal zijn afrekening bij zijn Heer zijn. Voorwaar, de ongelovigen zullen onsuccesvol zijn. (Soerah Al-Mominoen Vers: 117)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

Voorzeker, de religie (de aanbidding en gehoorzaamheid) is alleen voor Allaah. En degenen die naast Hem awilya nemen (zeggen): Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allaah brengen. (Soerah Az-Zoemar Vers: 3)

En deze Uitspraak van Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

En de meeste van hen geloven niet in Allaah, alleen dat ze daarnaast (toch nog) afgodenaanbidders zijn (d.w.z.) deelgenoten aan Hem toekennen. (Soerah Yoesoef Vers: 106)

3. Shirk in Al-Asmaa Was-Sifaat (de Namen en de Eigenschapen van Allaah): Dit is wanneer een persoon één van de Eigenschappen die alleen Allaah bezit, toeschrijft aan één van de schepselen van Allaah. Zoals bv. Kennis hebben van het onwaarneembare en andere Eigenschappen waar alléén Allaah over beschikt. Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

Niets is aan Hem gelijk (of in enige opzicht vergelijkbaar met Hem.) En Hij is de Alhorende, de Alziende. (Soerah Ash-Shoera Vers: 11)

En wie één van Allaahs Namen of Eigenschappen ontkent of verloochent begaat Koefr! Allaah Soebhana wa Ta´ala zegt:

En aan Allaah behoren (alle) Schone Namen, roep Hem daarmee aan en verlaat degenen die zijn Namen verloochen (en ontkennen); zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen. (Soerah Al-A’raaf Vers : 180)

4. Grote Shirk: Dit is wanneer een mens er van overtuigt is dat er anderen zijn die (naast Allaah) scheppen, voorzien, leven geven, de dood doen veroorzaken, de kennis van het onwaarneembare bezitten Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

….Hij heeft kennis van datgene wat vóór hen is en datgene wat achter hen is. En zij omvatten niets van Zijn Kennis, behalve wat Hij wil… (Soerah al-Baqarah 2:255)

Of het reilen en zeilen van het Universum regelen. Of dat een persoon één van de soorten van aanbidding zoals, het nederbuigen en knielen, het slachten van offerdieren, het beloven, het smeken ect. voor een ander dan Allaah verricht. Deze Shirk laat (iemand) uit de Islaam treden.

Op gezag van Djaabir Ibn ‘Abdillaah: Ik heb de profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) horen zeggen: “Wie Allaah ontmoet terwijl hij niets aan hem toegeschreven heeft (in aanbidding tot Hem) gaat het Paradijs binnen, en wie Hem ontmoet terwijl hij iets aan Hem toegeschreven heeft (in aanbidding tot Hem) gaat het vuur binnen” (Overgeleverd door Moslim in Kitaab Al-Iemaan 1/94).

5. Kleine Shirk: Deze soort manifesteert zich op verschillende manieren zoals; het zweren in naam van een ander dan Allaah zonder te geloven in de grootheid van degene in wiens naam er gezworen wordt, of de uitspraak: Dat wat Allaah en hij (persoon) willen! Kleine Shirk: Het pronken (Riyaa) en er van houden dat er over je gesproken wordt vallen hier ook onder. Deze soort Shirk doet niet uit de Islaam treden, maar men moet hier berouw voor maken, want deze Shirk is één van de grootste zonden na de Grote Shirk.

De Profeet sallahoe `aleihie was sallem heeft gezegd:

‘’Wie bij iets anders dan Allaah zweert, begaat Shirk (afgodendienst).’’ (Overgeleverd door Achmed 1/47,2/34 op gezag van Ibn Omar)

En de Profeet sallahoe `aleihie was sallem heeft gezegd:

‘’Als iemand wil zweren, dan moet hij dat bij ‘Allaah ‘doen, of zijn mond houden!’’ (Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 6646 en Moslim 11/106 op gezag van Ibn Omar)

6. Shirk in Handeling: Dit is elke handeling waarover de Islaamitische Wetgeving zegt dat het Shirk is, zoals; het slachten van offerdieren in naam van een ander dan Allaah, en het beloven in naam van een ander dan Allaah ect. Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

Zeg: voorwaar, mijn Salaah (gebed) mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der Alemien (mensheid, djinn en alles wat bestaat)…(Soerah al-An’aam: Vers 165)

De bewijs vanuit de Soennah is: ‘’Allaah vervloekt diegene die in naam van een ander dan Allaah slacht.’’ (Overgeleverd door Moslim)

Uitspraak van Allaah de Meest Verhevene: ….en welke gelofte jullie ook afleggen; voorwar Allaah Weet ervan… (Soerah al-Baqarah Vers: 270)

7. Shirk in Uitspraken: Dit is elke uitspraak waarover de Islamitische Wetgeving zegt dat het Shirk is, zoals; het zweren in de naam van een ander dan Allaah, of zoals de uitspraak van sommigen mensen Ik heb niemand anders dan jouw en Allaah of; Ik vertrouw op Allaah en jou of; Wanneer Allaah en hij er niet waren, dan zou er dit en dat gebeurt zijn Allaah de Meest Verhevene zegt:

Wie is degene die bij Hem bemiddelt zonder Zijn toestemming? (Soerah al-Baqarah 2:255).

Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt ook:

…Wanneer Allaah voor mij ramspoed Wenst kunnen zij (de afgoden) Zijn ramp wegnemen? Of als Hij Barmhartigheid wenst, kunnen zij Zijn Barmhartigheid tegenhouden? Zeg Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben. (Soerah Az-Zoemar Vers: 38)

8. Shirk in liefde: Dit is wanneer een persoon van een ander dan Allaah houdt, zoals hij van Allaah of zelfs nog meer dan dat. Allaah Ta’ala zegt: En er zijn onder de mensen die naast Allaah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah, maar degenen die geloven zijn sterker in de liefde voor Allaah… (Soerah Al-Baqarah Vers: 165)

9. Shirk in vrezen en bang zijn: Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:…koester daarom geen angst voor hen (de ongelovigen), maar koester angst voor Mij (Allaah), indien jullie (ware) gelovigen zijn. (Soerah Ali-Imraan Vers: 175)

Het is dus een verplichting om angst te hebben voor Allaah en Hem te vrezen, want Hij is Degene Die tot alles instaat is. En deze uitspraak van Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

O jullie die geloven! Vrees Allaah zoals hij gevreesd dient te worden, en sterf niet anders dan als moslims! (Soerah Ali-Imraan 3: vers 102)

In een hadieth (zegt de Profeet: ‘’Wanneer je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allaah! (overgeleverd door at-Tirmidhie)

De argumentatie voor het (verplicht) bescherming zoeken (bij Allaah) is Ta’ala’s Uitspraak: Zeg: ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensen. (Soerah an-Naas: Vers 1)

En deze Uitspraak van Allaah Ta’ala: Zeg Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben. (Soerah Az-Zoemar Vers: 38)

10. Shirk in Gehoorzaamheid: Dit is wanneer een dienaar een persoon gehoorzaamt (in het uitvoeren van) haraam wat hij halaal voor hem heeft gemaakt, of (in het laten van) halaal doordat die persoon dat haraam voor hem heeft gemaakt. Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

Voorzeker, de religie (de aanbidding en gehoorzaamheid) is alleen voor Allaah…. (Soerah Az-Zoemar Vers: 3) Hij Soebhanahoe Wa Ta’alaa heeft zegt:

En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen. (Soera an-Nisaa Vers 69)

Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt: …en wat de Boodschapper (Mohammed) jullie geeft, neem dat, en wat hij jullie verbiedt, onthoudt je daarvan. En vrees Allaah. Voorwaar, Allaah is streng in het straffen! (Soerah al-Hashr Vers 7)

bron: samengesteld door broeder abu_abdulwahhab

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=