Zij die nabijheid zoeken via awliya

Hits: 3

Zij die nabijheid zoeken via awliya. Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt over hen:

 

Voorzeker, de religie (de aanbidding en gehoorzaamheid) is alleen voor Allaah. En degenen die naast Hem awilya nemen (zeggen): Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allaah brengen. (Soerah Az-Zoemar Vers: 3)

 

Awliya: letterlijk wordt hiermee bedoelt: beschermers of helpers. Met dit Vers maakt Allaah duidelijk dat dit de gewoonte van de moeshrikoen was (en nog steeds is). Zij denken met hun handelingen dichter bij Allaah te komen, maar toch brengen hun handelingen hen alleen maar verder bij Allaah vandaan. Allaah daagt hen uit en zegt: Zeg (O Mohammed tegen hen): Roep degenen die jullie naast Allaah als god veronderstellen maar aan! (zoals Jezus, Ezra, Shaychs, zogenaamde heiligen, enz.) Zij bezitten niet de macht om het kwaad van jullie te verwijderen, noch om het te veranderen. Zij die aangeroepen worden zoeken (voor zichzelf) naar wasielah (middel, manier, weg) tot hun Heer (Allaah), zelfs de dichtstbijzijnde en zij (Jezus, Ezra en.) hopen op Zijn Barmhartigheid en vrezen Zijn Bestraffing. Voorwaar, de Bestraffing van jouw Heer is iets om te vrezen. (Soerah Al-Israa Vers: 56-57)

 

En het bewijs tegen bemiddeling (via awliyaa) is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

 

En zij aanbidden naast Allaah dingen die hen niet schaden en hen niet baten, en zij zeggen: Dit zijn onze bemiddelaars bij Allaah.

 

• En bemiddeling is van twee soorten:

 

1- De ontkende bemiddeling.
2- De bevestigde bemiddeling.

 

De ontkende bemiddeling is hetgeen dat gezocht wordt bij een ander dan Allaah betreffende iets wat alleen Allaah kan doen. En het bewijs daarvoor is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

 

O jullie die geloven! Geef van hetgeen waarmee Wij u voorzien hebben, voordat er een Dag komt dat er geen handel (om jullie zelf uit te kopen) noch vriendschap (van nut zal zijn) noch bemiddeling zal zijn. En de ongelovigen zijn de Dhaaliemoen (onrechtvaardigen etc.)

 

En de bevestigde bemiddeling is hetgeen dat gezocht wordt bij Allaah terwijl de bemiddelaar begunstigd wordt met de bemiddeling (zoals b.v. de bemiddeling van de Profeet .). Degeen voor wie wordt bemiddeld is iemand wiens daden en woorden behagelijk zijn voor Allaah, nadat Hij, de Allerhoogste, Zijn toestemming heeft gegeven. Zoals Allaah Ta’ala zegt: Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen behalve met Zijn Toestemming?

As-haaboel-Qoeboer: letterlijk; de metgezellen van de graven. Door de Oelema van At-Tawhied worden zij verdeeld in twee groepen:

1.De doden die in hun graven zijn begraven.
2.Een groep van de Islaamitische gemeenschap die de authentieke Soennah tegengaan door hun harten gehecht te maken aan de begraafplaatsen! Niet om na te denken over de dood en het hiernamaals, maar om voor bemiddeling te vragen bij de overledenen van wie zij denken dat ze vroom, heilig en dicht bij Allaah Soebhana wa Ta´ala zijn. Weten zij niet dat Allaah Soebhana wa Ta´ala het beschikken van enige bemiddelingsmogelijkheden in deze wereld voor hen uitsluit?

 

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt namelijk: En degenen die jullie naast Allaah Hem (Allaah) aanroepen bezitten niet eens een qitmier (dadelvliesje.) Wanneer jullie hen aanroepen, horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen dan zouden zij jullie doe’aa (smeekgebed) niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij jullie afgoderij verwerpen. En niemand kan jou (O Mohammed) op de hoogte brengen zoals de Alwetende. (Soerah Fatir Vers 13-14)

As-haaboel-Qoeboer zijn niet in staat met één bewijs vanuit de Qor’aan of de Soennah te komen, wat als argument voor hun vernederde handelingen kan gelden, noch met één overleveringen van uit het begrip van de Selefoes-Saalih die hun manier van handelen en geloven rechtvaardigt. Het is dus niets anders dan één van de influistering van Iblies (moge Allaahs Troon op hem rusten) en zijn en zijn kornuiten van Satan mensen en djinn!

Overdrijven in (liefde voor) de awliya en de vromen en hen zodanig boven hun stand te verheffen, totdat er geloofd word dat zij datgene kunnen wat alléén Allaah kan, namelijk het voorzien van het goede en weghouden van het slechte. Zij (de vromen) worden als tussenpersoon tussen Allaah Soebhana wa Ta´ala en zijn Schepping gebruikt. Na verloop van tijd kan het er zelfs toe leiden dat zij naast Allaah Soebhana wa Ta´ala aanbeden worden. De overdrijvers zoeken nabijheid bij de zogenaamde awliya door rituele slachting bij hun graven te verrichten, in hun naam te zweren, hulp bij hen te zoeken en hen om bijstand te vragen, zoals dat het geval was bij het volk van Noach toen zij overdreven in (liefde voor) hun vromen en heiligen en zeiden:

…..verlaat jullie goden niet en verlaat Wadd niet, en niet Soew’a, en niet Yaghoeth en Ya’oeq en Nesr. (Soerah Noeh Vers: 23)

Vandaag de dag is dit het geval met Ahoel-Qoeboer in vele landen.

Zo ziet men bijvoorbeeld één van As-haaboel-Qoeboer in nederigheid, smekende, hulp vragende, knielde, kruipende en krielende voor een Wethan of een dode in zijn graf, hopende dat zij hem zullen bijstaan, helpen, enz. Al-Wethan: alles wat aanbeden wordt naast de Ware God Allaah (van hout, steen, metaal, enz.)! Wanneer het echter in de afbeelding van een levend wezen is gesneden, gegoten, enz. dan heet het Sanam Daarnaast is het voor hen gewoon te slachten, offeren en zweren in naam van zo’n Wethan. Zij hebben geen ander doel dan alleen nederig en zielig naast deze graven te staan en tawaaf rond deze graven te maken in verwachting dat zij hun wensen zullen vervullen en dromen zullen waarmaken!

Zij die onder de zoden liggen kunnen zichzelf niet eens helpen, laat staan een ander. Hoe is het dan mogelijk dat As-haaboel-Qoeboer hulp bij hen zoeken? Het is voor elke goed nadenkende moslim natuurlijk overduidelijk dat dit een fout is en dat het naleven van wat er in de Qor’aan en de Soennah staat het succesvolste is en ook dat het naleven van de Tawhied en de vermijding van alle manifestatie van Shirk, Koefr, bid’ah, en zonden manhadj As-Selefie is!

Het overdrijven in het geloof:

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt hierover:

 

O mensen van het Boek! Overdrijf niet in jullie religie (i.e. overschrijd de perken van het geloof niet) en zeg niets anders over Allaah dan de Waarheid! (Soerah An-Nisaa Vers: 171)

 

In Al-Boechaarie en Moslim op gezag van Omar ibn Al-Chattaab De Profeet Sallalahu ‘alaihi wasalam heeft gezegd:

 

Hemel mij niet op, zoals de christenen Iesaa (Jezus) de zoon van Maryam (Maria) hebben opgehemeld! Ik ben slechts een slaaf! Zeg dus (tegen mij):’Slaaf van Allaah en Zijn Boodschapper!’’

 

En in de authentieke Hadieth die is overgeleverd door Ibn Abbaas zegt de Profeet:

 

Pas op voor het overdrijven (in het geloof), want degenen die voor jullie kwamen zijn vergaan door overdrijving (in het geloof)!’’

 

Zie Kitaab At-Tawhied van Al-Imaam Mohammed bin Abdoel-Wahhaab hoofdstuk: De oorzaak van het ongeloof van de zonen van Adam en het verlaten van hun geloofsbelijdenis is het overdrijven in bewondering van hun vromen.’’

 

Shirk in Liefde: Dit is wanneer een persoon van een ander dan Allaah houdt, zoals hij van Allaah houdt of zelfs nog meer dan dat. Allaah Ta’ala zegt: En er zijn onder de mensen die naast Allaah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allaah… (Soerah Al-Baqarah Vers 165)

Bron: samengesteld door broeder abu_abdulwahhab

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=