Al-Mo’tazilah

Hits: 5

Al-Mo’tazilah: bevestigen alle Namen van Allaah maar ontkennen al Zijn Eigenschappen. Hun bevestiging van de Namen houdt echter in dat de namen zomaar woorden zijn die niet op een betekenis of eigenschap duiden. Deze sekte is men Mo’tazilah gaan noemen doordat hun imaam Waasil ibn ‘Ata één van de aanwezigen in de kenniskring van imaam Al-Hassan Al-Basrie was. Toen hij (imaam Al-Hassan) op een dag gevraagd werd over de wetgeving rond de verricht van grote zonden, antwoordde hij met de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah wal Djama’ah om deze duidelijk te maken, en zei;

Hij is gelovig maar zijn Iemaan is verminderd. Hij is gelovig met zijn overgebleven iemaan en Faasiq door toedoen van zijn grote zonde!

Waasil ibn ‘Ata was het niet eens met het antwoord van zijn Shaych (Al-Hassan) en leraar en zei;

Nee, ik vind dat hij geen Kaafir (ongelovige) nog moemin (gelovige) is, maar in een staat tussen de twee statussen in is! (i.e. hij is geen gelovige maar ook geen ongelovige).

Hierna zonderde Waasil zich van de kenniskring van Al-Hassan Al-Basrie af en ging in één van de hoeken van de moskee zitten waarop er zich een menigte van dubieuze figuren rond hem heen verzamelden (waaronder ‘Amr ibn ‘Oebaid Al-Basrie) , die zijn uitspraken aannamen.

Zo gaat het ten alle tijden met de uitnodigers naar de dwaling, zij zullen altijd grote groepen mensen voor zichzelf winnen, zo is de Wijsheid van Allaah!

Zij zonderden zich af van het goede gezelschap van imaam Al-Hassan Al-Basrie Shaych Ahloe-Soennah voor het gezelschap van Waasil ibn ‘Ata de Mo’tazilie de dwalende en degene die andere doet dwalen. En sinds de tijd dat zij zich afzonderden van Ahloe-Soennah worden zij Mo’tazilah (degenen die zich afzonderen) genoemd, omdat zij zich afzonderden van Ahloe-Soennah Wal-Djama’ah. Dit soort mensen zijn ook hedendaagse te vinden!

Zij die de (grote) geleerden van Ahloe-Soennah links laten liggen voor figuren met kromme filosofische (en activistische) ideeën!

[Voetnoot commentaar] Zo zie je dat ze fanatiek de boeken en cassettebandjes van deze (Islaamitische?) filosofen en activisten vergaren. Wanneer je tegen hen zegt: Er staan in deze boeken dingen die de geloofsovertuiging van Ahloels-Soennah tegen gaan, zoals; de uitspraak dat de Qor’aan geschapen is, of de verdraaiing van een aantal Eigenschappen van Allaah, of het opruien tegen het islamitische bewind e.d. dan zeggen zij; Dit zijn alleen maar een paar kleine fouten, die het lezen of luisteren hiervan/naar niet verbeiden! Terwijl de boeken en bandjes van de grote geleerden van Ahloe-Soennah van vroeger en nu, al meer dan genoeg voor ons zijn. Weten zij dan niet dat er onder de Selefoes-Saalih mensen waren die personen links hebben gelaten liggen voor maar één bid’ah of één verdraaiing van een Eigenschap? Toch zeggen zij: Dit zijn alleen maar een paar kleine fouten die het lezen of luisteren hiervan/naar niet verbieden!

Al-Haafidh Taqi ud-Deen Abu Muhammad Abdul-Ghanie al-Maqdisie (600H) –moge Allaah hem genadig zijn- heeft gezegd: “En weet –moge Allaah je genadig zijn- dat islaam en zijn mensen aan worden gevallen en vernietigd worden door drie groeperingen:

1) Een groep die de hadieth betreffende de Eigenschappen van Allaah ontkennen en die hun overleveraars verwerpen. Zij brengen meer schade toe aan de Islaam en zijn volgelingen dan de ongelovigen.
2) Een groep die met de authenticiteit van deze hadieth spreken en hen accepteren, maar zij voeren Ta-wiel (figuratieve tussenvoeging) uit over hen. Zij zijn machtiger in hun kwaad dan de eerste groep.
3) En de derde groep, zij die het bovenstaande gezegde vermijden, en beginnen –zoals zij beweren- Allaah te zuiveren van alle onvolkomenheden (tanzeeh)- maar in feite zijn zij leugenaars, en dit leidt hen naar dezelfde twee bovenstaande uitspraken. Zij zijn dus meer schadelijk dan de eerste twee groepen. ‘Aqiedatul Haafidh ‘Abdul-Ghanie. (p.113)

http://de-dwalende-groeperingen.blogspot.com/2008/09/al-motazilah.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=