De drie categorieën van Tawheed

Hits: 0

Bron: The Beneficial Summary in Clarifying the Evidences for the Categories of Tawheed, van de nobele Shaykh: Dr. ‘Abdur-Razzaaq ibn ‘Abdul-Muhsin al-‘Abbaad.


Vanaf pagina 30 staat:

Imaam Muhammad al-Ameen ash-Shanqeetee (1393H) rahimahullah zei:

Voorwaar, een nauwkeurige bestudering van de schitterende Koran laat zien dat de Tawheed van Allah opgedeeld is in drie categorieën:

Vervolgens noemt deze Imaam de drie categorieën met hun bewijzen uit de Koran, dit duurt tot aan pagina 45. De bron hiervan is te vinden in Adwaa al-Bayaan (3/410-414) van ash-Shanqeetee.

Op pagina 48 staat:

Imaam abu Haneefah an-Nu’maan ibn Thaabit (150H) rahimahullah zei in zijn boek, al-Fiqh al-Absat:

En Allahu Ta’ala moet naar boven aangeroepen worden, niet naar beneden, want laagheid behoort totaal niet tot de omschrijving van ar-Ruboobiyyah en al-Uloohiyyah. (Zie: al-Fiqh al-Absat, pag. 51)

Dus deze uitspraak ..Allah moet naar boven aangeroepen worden, niet naar beneden…bevat de bevestiging van de hoogheid (‘uluww) voor Allah. En dat is van Tawheedul Asmaa-e wa Sifaat. En daarin zit een weerlegging op de Djahmiyyah, de Mu’tazilah, de Ashaa’irah, de Maatureediyyah en andere dan hen van de ontkenners van al-‘uluww.

En zijn uitspraak “..tot de omschrijving van ar-Ruboobiyyah” bevat een bevestiging van Tawheed al-Ruboobiyyah.

Pagina 49:

En zijn uitspraak “..en al-Uloohiyyahbevat een bevestiging van Tawheed al-Uloohiyyah.

Op pagina 55 staat:

Ibn Jareer al-Tabaree (310H) rahimahullah zegt in zijn uitleg op de uitspraak van Allah subhanahu wa ta’ala:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ


Weet dus dat er geen godheid het aanbidden waard is behalve Allah en zoek vergeving voor uw zonde… [47:19]

Weet dus – O Mohammed salAllahu ‘alayhi wa salam – dat er niets waard is aanbeden te worden, die al-Uloohiyyah (goddelijkheid) past en verdiend, en voor wie het toegestaan is, voor jou en voor de rest van de schepping, om te aanbidden, alleen voor Allah; de Ene die de schepping heeft geschapen en die de Meester van alles is. Alles naast Hem moet Hem aanbidden met al-Ruboobiyyah (heerschappij).  (Zie: Jaami’ al-Bayaan (11/317-318) van ibn Jareer al-Tabaree)

Op pagina 56 en 57 staat:

Abu Haatim Mohammed ibn Hibbaan al-Basatee (354H) zei in de introductie van zijn boek “Rawdat al-‘Uqlaa wa Nuzhatul-Fudalaa”:

De lof is voor Allah die één wordt gemaakt met de eenheid van al-Uloohiyyah, verheven in macht met de grootsheid van al-Ruboobiyyah, de Ene die het bevel heeft over het bestaan van de zielen in de wereld, met inbegrip van hun overlijdensmomenten, en Alwetend met betrekking tot hun variaties en omstandigheden, de Ene die hen Zijn verschillende zegeningen schenkt, de Ene die hen Zijn omvangrijke zegeningen schenkt, de Ene die de schepping verheft wanneer Hij wil, zonder enige helper of ondersteuner en de Ene die de mensheid geschapen heeft hoe Hij het wilde, zonder enige helper, noch enige ondersteuner. Aldus onderhoud Hij ze met Zijn Vermogen en Zijn Wil. En voert Hij dit uit met Zijn Macht en Zijn Wil…

Op pagina 63 staat:

Abu Bakr Mohammed ibn al-Waleed al-Tartoosee (520H) rahimahullah zei in de introductie van zijn boek “Siraaj al-Mulook”:

En ik getuig van Zijn Ruboobiyyah en Wahdaaniyyah (eenheid) en van wat Hij ook voor Zichzelf bevestigt heeft van Zijn Schone Namen, Edele Eigenschappen en Perfecte Omschrijvingen. (Zie: Siraaj al-Mulook (1/7) van al-Tartoosee)

Aldus heeft hij de drie categorieën vermeld.

Op pagina 67 staat:

Hasan ‘Alee Saqqaaf zegt in al-Tandeed bi man ‘Addad al-Tawheed (pag. 10): “Ibn Taymiyyah (728H) was degene die de categorisering van Tawheed in Uloohiyyah en Ruboobiyyah heeft uitgevonden…”

En Hasan ‘Alee Saqqaaf zei: “En vooral omdat deze categorisering helemaal niet bekend was bij de Salaf. Deze categorisering werd slechts uitgevonden en verspreid na de zevende Hidjree eeuw.” (Zie: al-Tandeed bi man ‘Addad al-Tawheed, pag. 3 van al-Saqqaaf)

Op pagina 69 staat:

Ten tweede: deze categorisering is door de Salaf radiAllahu ‘anhum vermeld:

Sahl ibn ‘Abdullah (hij is abu Mohammed Sahl ibn ‘Abdullaah al-Tustaree (283H), zie al-Siyar van al-Dhahabee) zei:

Wie zich overgeeft aan al-Ruboobiyyah, maakt Allah ermee één, erkent al-‘Uboodiyyah en aanbidt Allah ermee, dan verkrijgt hij wat hij verdient van de Grootste Meester in oneindig leven.  (Zie: Hilyat al-Awliyaa-e (10/197) van abu Nu’aym)

Pagina 70:

En al-Qaasim ibn al-Qaasim (hij is abu al-‘Abbaas al-Qaasim ibn al-Qaasim (42H)) zei:

De Ruboobiyyah is de uitvoering van het Bevel, de Wil, de Voorbeschikking en het Lot. En al-‘Uboodiyyah is kennis van de ma’bood (hetgeen aanbeden wordt) en het uitvoeren van de convenanten. (Zie: Hilyat al-Awliyaa-e (10/381) van abu Nu’aym)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=