Mu’aawiyah ibn abi Sufyaan radiAllahu ‘anhu

Hits: 0

Onze meest geliefde broeders, dit onderwerp gaat over Mu’aawiyah ibn Abee Sufyaan[1] radiAllahu ‘anhu, vanuit de uitspraken van de rechtvaardige en betrouwbare geleerden. (Blz. 9)

Desalniettemin zou een persoon kunnen zeggen:

“Waarom hebt u Mu’aawiyah ibn Abee Sufyaan radiAllahu ‘anhu gekozen en speciaal hem geselecteerd met dit onderwerp, in plaats van anderen?” Het antwoord hierop bevind zich in een beroemde uitspraak die één van de vrome voorgangers; Abu Tawbah al-Halabee zei – en dat is:

“Voorzeker Mu’aawiyah bin Abee Sufyaan is een gordijn voor de Metgezellen van de Boodschapper van Allah salAllahu ‘alayhi wa salam, dus wie dit gordijn ophijst, zal de onverschrokkenheid hebben om te spreken over hen die erachter zijn.”


Wie de onverschrokkenheid heeft om ongepaste statements uit te spreken over Mu’aawiyah, zal het makkelijk vinden om over de anderen te spreken. De situatie zal niet bij hem stoppen…

[2] (Blz. 11)

Shaykh ibn Taymiyyah rahimahullaah zei:


“Nooit hebben ‘Umar of abu Bakr het bevel over de Moslims aan een hypocriet gegeven. Noch kozen zij hun familieleden en te nimmer vreesden zij voor de beschuldigingen van hen die fouten vinden.”

(blz. 47)

 

“Toen Yazeed ibn abee Sufyaan overleed tijdens de Khilaafah van ‘Umar ibnul-Khattab radiAllahu ‘anhu, gaf hij het bevel aan zijn broer Mu’aawiyah radiAllahu ‘anhu. ‘Umar ibnul-Khattab radiAllahu ‘anhu behoorde tot de grootste van hen met inzicht en van de best geïnformeerde over de omstandigheden van de mensen. Hij was de meest oprechte en de meest pientere in de waarheid.”

(blz. 47)

 

Tot zover de selectie van twee citaten van ibn Taymiyyah. Voorts;


Mu’aafah ibn ‘Umran werd gevraagd:

Welke van de twee is beter, Mu’aawiyah of ‘Umar ibn ‘Abdulaziz? Waarop hij kwaad werd en tegen de vraagsteller zei; Vergelijk jij een man van de Vrienden (Sahaba) met een man van de Navolgelingen (navolgelingen van de Vrienden = Taabi’ien)? Mu’aawiyah is zijn Vriend (Sahabi), zijn schoonbroer[3], zijn notulist en zijn vertrouweling op de openbaring van Allah. (blz. 37)

De commentator op Tahaawiyyah (Ibn Abil ‘Izz ibn ‘Abdis-Salaam [al-Hanafi]) zei:


De eerste van de Moslim koningen was Mu’aawiyah en hij was de beste van de Moslim-koningen.

(blz. 35)

 

Er werd tegen ‘Abdullah ibn Mubaarak gezegd:


Wie van de twee is beter, Mu’aawiyah of ‘Umar ibn ‘Abdulaziz? Aldus zei hij: De zandkorreltjes/stof dat zich in de neus van Mu’aawiyah heeft verzameld met de Boodschapper salAllahu ‘alayhi wa salam, is beter en superieur aan ‘Umar ibn ‘Abdulaziz.

(blz. 37)

Al-Haafidh ibn Hajr in Fathul Baaree vermelde de uitspraak van Abul-Mudhaffar as-Sam’aanee:


Het blootstellen van de fouten van de Sahaba is een teken van verraad van degene die het doet. Bovendien, is het een innovatie en een dwaling.

(blz. 32, Fathul Baaree 4/360)


Al-Bayhaqee leverde over van Imaam Ahmad dat hij zei:


De Khulafaa-e zijn abu Bakr, `Umar, ‘Uthmaan en ‘Alee. Er werd tegen hem gezegd: En Mu’aawiyah? Hij zei: Er was niemand in de tijd van ‘Alee die het meer verdiende Khaleefah te zijn dan ‘Alee en moge Allah genadig zijn over Mu’aawiyah.

(blz. 35)

____________________

VOETNOTEN


[1]

De Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam maakte een smeekbede voor Mu’aawiyah ibn Abee Sufyaan; “O Allah maak hem een gids die rechtgeleid is en leidt hem en leidt door hem.” Zie Musnad Ahmad (4/216), Sunan at-Tirmidhee (3842), en Tabaqaat al-Kubraa van ibn Sa’d (7/292) en de verwoording komt van hem. Geauthenticeerd door Shaykh al-Albaani rahimahullah in zijn Saheeh (1969). Genomen van Shaykh ‘Abdur-Razzaq ibn ‘Abdul-Muhsin al-‘Abbaad’s boek ‘Fiqh al-Ad’iyyah wal Adhkaar’ deel 2, pag. 252.

[2]

Sayid Qutb heeft die gordijn al opgehesen door te spreken over Mu’aawiyah en vervolgens sprak hij over ‘Uthmaan radiAllahu ‘anhu zeggende:

 

“En wij hangen de opinie aan dat de Khilaafah van ‘Alee de natuurlijke voortzetting was van de Khilaafah van de twee Shaykhs (i.e. abu Bakr en ‘Umar) en dat het tijdperk van ‘Uthmaan slechts een kloof was daartussen.”

{‘al adaalaat ul Ijtimaa’iyaah’ p.206 5e editie**.

Sayid Qutb zei ook:

“En het is zonde dat de Khilaafah aan ‘Uthmaan toe kwam toen hij een oude man was. Zijn vastberadenheid was verzwakt en bereikte niet de doelen die door de Islam bedoelt zijn en zijn voornemen was te zwak om standvastig het gezicht te bieden aan de samenzweringen van Marwaan en de samenzweringen van Umayyah daarenboven.”

{‘Al-‘Adaalatul-Ijtimaa’iyaah’ p.186 5e editie**.

Sayid Qutb zegt verder:


“Voorzeker het was een beproeving dat ‘Alee niet de derde van de rechtgeleide Khaleefahs was.”

{‘Al-‘Adaalatul-Ijtimaa’iyaah’ p.162 5e editie**. {Tr.** (Blz. 11-12)

[3]

Umm Habeebah, de vrouw van de Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam, is de zus van Mu’aawiyah. {Tr. (lees: Vertaler naar het Engels)**

 

Mededeling: De {Tr.** (en de rest van de tekst) is met instemming van Shaykh ‘Abdul-Muhsin ibn Hamad al-‘Abbaad nagekeken en bewerkt door de engels-sprekende Abu Ishaaq Nadeem Ahsan Shah -hafidahumullah-.

 

Bron:  From the sayings of the trustworthy scholars regarding the Companion, the Khaleefah Mu’aawiyah Ibn Abee Sufyaan. Door de Shaykh en Muhaddith ‘Abdul-Muhsin ibn Hamad al-‘Abbaad – Onderwijzer in de Moskee van de Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam en de Islamitische Universiteit van Madeenah.


Al-Fudhail Ibn `Iyyaadh about Mu`aawiyah رضي الله عنه:

Al-Fudhail Ibn `Iyyaadh رحمه الله used to pray for mercy for Mu`aawiyah رضي الله عنه and use to say: “He was one of the scholars from the Companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم.” [Al-Sunnah of al-Khallaal (2/438)]


Al-Hasan al-Basree about Mu`aawiyah رضي الله عنه:

It was said to al-Hasan رحمه الله: O Abu Sa`eed! Verily there are people here who bear witness that Mu`aawiyah رضي الله عنه is from the people of Fire. He replied: “Allaah’s curse be on them! How do they know who is in the fire?” [al-Istee`aab (1/631)]


The Khaleefah `Umar Ibn `Abdul-`Azeez رحمه الله in defense of Mu`aawiyah رضي الله عنه:

Ibraaheem Ibn Maisarah said: It reached me that `Umar Ibn `Abdul-`Azeez in his reign did not flog anyone except for a person who had cursed Mu`aawiyah in his presence. So he had him flogged thrice. [al-Istee`aab (1/631)]


فشهادة التوحيد تفتح باب الخير ، والاستغفار من الذنوب يُغلق باب الشر .

مجموع الفتاوى [١٠/٢٥٦]

Vertaling:Ibn Taymiyyah ra7imahullaah): De getuigenis van al-Tawheed opent de deur naar het goede, en om vergiffenis vragen voor zonden sluit de deur naar het kwaad. (Madjmu3 al-Fataawaa)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=