Het Islamitisch oordeel over het huwelijk met dwang

Hits: 3

1. Vraag: Is het voor een vader toegestaan om zijn dochter dwangmatig te huwen met iemand die zij niet wenst?

 

Antwoord: Het is niet toegestaan voor de vader of voor iemand anders dan hem, om degene die onder zijn voogdij staat te dwingen met iemand te trouwen waar zij niet naar verlangt. In plaats daarvan is het noodzakelijk om haar goedkeuring en toestemming te verkrijgen, vanwege wat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd (toen hem werd gevraagd): “O boodschapper van Allaah! Wat is haar goedkeuring? Hij antwoordde: Haar zwijgen.” Met andere woorden, met betrekking tot de maagd zoekt haar vader haar goedkeuring, en haar goedkeuring is haar zwijgen.

 

Daarom is het verplicht voor de vader om wanneer zij de negen jarige leeftijd of ouder bereikt, dat hij vraagt om haar goedkeuring. Evenzo voor de voogd, zij huwen haar niet uit zonder haar goedkeuring. Dit is verplicht voor hen allen. Wie er ook zijn dochter ten huwelijk stelt zonder goedkeuring/toestemming, dan is het huwelijk niet correct; omdat een van de voorwaarden van het huwelijk de goedkeuring en behagen van beide partijen een vereiste is. Dus als hij haar huwt zonder haar goedkeuring ermee en haar dwingt onder zware bedreigingen of zelfs mishandeling, het huwelijk is dan ongeldig.

 

Het is verreist van de aanstaande man, wanneer hij weet dat zij hem niet wenst voor een huwelijk, dat hij er geen gevolg aan geeft. Zelfs wanneer haar vader het voor hem gemakkelijk maakt (hem toestemming verleent). Het is verplicht voor hem om Allaah te vrezen, en om niet de vrouw te benaderen die hem niet verkiest voor een huwelijk… Het is verplicht voor hem om zich te hoeden voor hetgeen Allaah hem verboden heeft, en dit vanwege het feit dat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, maande dat de goedkeuring van de meiden (als eerst) gezocht moet worden.

 

Shaikh Bin Baaz in Fataawal-Mar’ah Vol. 2. p.50

2. Vraag: Ik heb een zus en mijn vader heeft haar aan iemand gehuwt zonder naar haar mening te vragen en zonder haar goedkeuring ermee. Zij is 21 jaar oud en hij heeft een valse getuigenis afgelegt voor het huwelijkscontract, (zeggende) dat het meisje met het huwelijk heeft ingestemd… Wat is het oordeel over deze huwelijksvoltrekking?

 

Antwoord: …Echter de juiste uitspraak in dit geval is dat het niet toegestaan is voor de vader of voor wie dan ook, om het meisje met iemand te huwen die zij niet verlangt, zelfs wanneer hij geschikt is. Omdat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd: “Huw niet de maagd totdat haar goedkeuring is verzocht.” En dit is algemeen – niemand is hiervan gevrijwaard, zelfs haar voogdij niet. Het is overgeleverd in Saheeh Moesliem: “De maagd, haar vader moet haar goedkeuring verzoeken.”

 

Shaikh Ibn Uthaimeen in Fataawal-Mar’ah Vol. 1. p.47

__________________
Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah zei: Wat betreft de Tafaseer die in circulatie zijn onder de mensen, dan is de meest juiste daarvan de Tafseer van Muhammad ibn Jareer al-Tabari, want hij noemt de invalshoeken van de salaf met de bewezen isnaads (keten van overleveraars), en er zit geen bid’ah (innovatie) in, en hij vermeld geen overleveringen van twijfelachtige bronnen zoals Muqaatil ibn Bukayr en al-Kalbi.

 

Majmoo` al-Fataawa, 13/358.

 

Ook heeft hij in Muqaddimah fi Usool al-Tafseer (p. 35) over de Tafseer van Ibn Jareer gezegd:

 

Het is een van de beste en grootste van de Tafaseer.

 

Hij beriep zich op de inzichten van de drie generaties van de mufassireen van onder de salaf, te weten; de Sahaabah, de Taabi’een, en de Taabi’ Taabi’een (de Metgezellen, en de Opvolgers, en de Volgers van de Opvolgers), en hij citeert hun zienswijzen met de isnaads terug gevoerd tot hen. Dit is een belangrijk aspect van zijn boek, wat niet terug te vinden is in vele van de Tafseer boeken die onder ons in circulatie zijn. Maar dit aspect boeit veel doorsnee moslims niet, die niet in staat zijn om de isnaads te onderzoeken en de juiste isnaads te onderscheiden van de zwakke; het enige dat zij willen weten is of een isnaad correct is of zwak, aan de hand van een duidelijke en korte vermelding daaromtrent.

 

Wanneer hij klaar is met het citeren van hun zienswijzen, maakt hij duidelijk welke hij het meest gangbaar acht, vervolgens omschrijft hij hoe hij tot die conclusie gekomen is.


De regelgeving betreffende goedkeuring vragen aan een vrouw voor een huwelijk

Aan het huwen van een vrouw worden voorwaarden gesteld. Een vrouw zal onder één van de volgende drie voorwaarden vallen:

1. Zij zal oftewel een jonge maagd zijn die de puberteit nog niet heeft bereikt en
die nog nooit getrouwd is geweest.
2. Of zij zal een maagd zijn die de puberteit heeft bereikt en nog nooit getrouwd
is geweest.
3. Of zij zal reeds getrouwd zijn geweest.

Voor elk geval bestaat een aparte regelgeving.

1.) Betreffende de jonge maagd die de puberteit nog niet heeft bereikt is er geen
ikhtilaaf (verschil van mening) tussen de geleerden, dat de vader het recht
heeft haar te huwen zonder haar toestemming, want er is geen reden voor het
vragen om toestemming aan een jong kind.

Aboe Bakr (Radie Allaahoe ‘anhoe) huwde zijn dochter Aisha (Radie Allaahoe ‘anhaa) uit aan de Boodschapper (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) toen zij slechts zes jaar oud was en hij (Radie Allaahoe ‘anhoe) stuurde haar naar de Profeet (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) toen zij negen jaar was.
(Overgeleverd door Boechaarie en Moeslim)

Iemaam ash-Shawkaanee (Rahiemehoellaah) zei in Neel al-Awtaar V.6 blz. 128-129: De genoemde hadieth is een bewijs dat een vader volledige autoriteit heeft, om zijn dochter, die nog niet de puberteit heeft bereikt, uit te huwen zonder haar toestemming. Tevens schrijft hij, ?Deze hadieth bewijst ook dat een jong meisje aan een oudere man uitgehuwelijkt kan worden. Iemaam Boecharie (Rahiemehoellaah) heeft een hoofdstuk in zijn Sahieh dat over deze kwestie gaat, en onder dit hoofdstuk overleverde hij dezelfde hadith over Aisha (Radie Allaahoe ‘anhaa). Al-Hafiedh ibn Hajar (Rahiemehoellaah) heeft een idjmaa?(overeenstemming)
overgeleverd (van geleerden) in zijn boek Fathul Baari over deze kwestie.

Al-Allaamah ibn Qudaamah (Rahiemehoellaah) schrijft in al-Mughni dat al-Allaamah ibn Mundir vast heeft gesteld dat: Alle mensen van de kennis van wie wij kennis hebben genomen een idjmaa?(overeenstemming) hebben over deze kwestie, dat een vader zijn jonge dochter die nog niet de puberteit heeft bereikt kan uithuwen (zonder haar goedkeuring) op de voorwaarde dat hij de geschiktheid en aansluitbaarheid van het huwelijk voor ogen houdt.

Ik (Shaych Fauwzaan) zeg dat het uithuwelijken van Aisha (Radie Allaahoe ‘anhaa) aan de Boodschapper (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) door Aboe Bakr (Radie Allaahoe ‘anhoe) op de leeftijd dat zij slechts zes jaar was, een weerlegging is van die mensen die het uithuwelijken van jonge meisjes aan oudere mannen ontkennen of er een afkeer van hebben. En op grond van onwetendheid over het Boek en de Soennah proberen zij het af te schilderen als iets slechts en verkeerd.

2.) Wat een jonge maagd of een vrouw betreft die de puberteit heeft bereikt; zij kan alleen uitgehuwelijkt worden met haar toestemming, en haar zwijgzaamheid zal gezien worden als goedkeuring. De Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) heeft namelijk gezegd: Een jonge maagd kan alleen met haar toestemming gehuwd worden. Er werd gezegd, ?En hoe is haar goedkeuring? ? Hij (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem) zei: Haar zwijgzaamheid.
(Boechaarie en Moeslim)

In overeenstemming met de mensen van de kennis is er bepaald dat het noodzakelijk is toestemming te vragen aan een vrouw die de puberteit bereikt heeft, zelfs als degene die haar uithuwelijkt haar eigen vader is.

Al-Allaamah ibnul Qayyim (Rahiemehoellaah) zegt in al-Hoedaa an-Nabawi v.5, blz. 96: De meerderheid van de Selef en Iemaam Aboe Haniefah en Iemaam Ahmed (Rahimahoemoellaah) nemen hetzelfde aan volgens één overlevering, en hier wordt de voorkeur aan gegeven. Want dit
is wat overeenkomt met de bevelen en verboden van de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem).

3.) Voor een vrouw die reeds getrouwd is geweest geldt dezelfde regel, dat haar toestemming nodig is om te kunnen trouwen, het verschil is alleen dat haar toestemming duidelijk en uitgesproken moet worden in woorden als ?ja?of ?nee?, in tegenstelling tot een jonge maagd of een vrouw wiens zwijgzaamheid als een ?ja? wordt beschouwd. In al-Mughni v.6 p.493 wordt er
vermeld: We kennen geen enkel ikhtilaaf (verschil) tussen de mensen van de kennis over deze kwestie, dat de vrouw die eerder getrouwd is geweest haar goedkeuring in expliciete woorden moet uitdrukken, want er zijn duidelijke ahaadieth, en ook omdat de tong hetgeen zegt wat er zich in het hart afspeelt. Dit gebeurt altijd als er een goedkeuring nodig is.

Shaychoel Islaam ibn Taymiyyah (Rahiemahoellaah) zegt in Majmoo’ al-Fataawaa v.32 p.39-40: Niemand heeft het recht een vrouw te trouwen zonder haar goedkeuring. Dit hebben we geleerd van de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe ‘alayhi wa sellem). Als een vrouw iemand niet wil trouwen dan kan zij niet gedwongen worden hem te huwen, maar een jong meisje die nog niet
de puberteit heeft bereikt kan zonder haar goedkeuring uitgehuwd worden door haar vader. Maar degene die al getrouwd is geweest kan niet zonder haar toestemming uitgehuwd worden, niet door haar vader, noch door een ieder ander, en de moslims zijn het hier unaniem over eens. Een jonge maagd of een vrouw die de puberteit heeft bereikt kan eveneens niet uitgehuwd worden, door haar vader of grootvader, zonder haar goedkeuring. Ook hierover is er een overeenkomst van de moslims. De vader en grootvader moeten ook toestemming aan haar vragen. Maar er is een verschil van mening over dit hoekm ( bevel), of dit waadjieb (verplicht) of moestahab (aanbevolen) is. De juiste uitspraak is dat het vragen om haar goedkeuring waadjieb (verplicht)
is voor beiden. De verantwoordelijke, (i.e. de vader) als het om de man gaat aan wie hij zijn dochter uithuwelijkt, moet de vrees en Taqwa voor Allaah voor ogen houden aangezien het een vereiste is om in overweging te nemen en of hij bij zijn dochter zal passen. Hij moet de voordelen die zijn dochter zou kunnen bereiken voor ogen houden en haar om die reden uithuwelijken. En hij moet voorzichtig zijn haar niet uit te huwelijken omdat het hem voordelen zou kunnen opleveren.

Auteur: Shaych Saalih al-Fauwzaan (hafidhahullaah)
Bron: Tanbihaat alaa ahkaami takhtasu bil Mu-minaat www.therighteouspath.com
Vertaald vanuit het Engels door: Umm AbdurRahman

Bron: http://web.archive.org/web/20071214235418/http://www.therighteouspath.com

1 reactie

  1. Een sidenote over de maagd die minderjarig is en zonder toestemming van haar uitgehuwd mag worden via haar vader en/of voogd.

    Namelijk, dat het huwelijk niet geconsumeerd wordt totdat ze een teken van volwassenheid heeft en zij dan alsnog wel of niet kan instemmen (op papier of in woord is het wel geregeld voor het bereiken van de puberleeftijd, het lijkt dus op een verloving waarbij seks niet toegestaan is evenals alle andere verplichtingen). Deze eerste tekenen van volwassenheid bij een vrouw, of zelfs een man (een man kun je op dezelfde wijze uithuwen als minderjarige) zijn: het ontstaan van schaamhaar/okselhaar, eerste zaadlozing (man), eerste menstruatie (vrouw), baardgroei/snor.

    Wallahu a’lam

    Wasalaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=