Classificatie van Hadith

Hits: 0

En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen. Koran [59:7]

De hadith is een overlevering, welke de uitspraken van de Boodschapper van Allah salAllaahu ‘alayhi wa sallam omvat en zijn daden, of Taqrir. Meervoud: ahadith.

Shaykh Mohammed bin Saalih al ‘Uthaymeen legde hadith als volgt uit: Alles dat toegeschreven wordt aan de Profeet vrede en zegeningen zij met hem in uitspraak, handeling, goedkeuring of beschrijving. (Mustalah al-Hadith)

 

 • 1 Hadith Mutawatir
 • 2 Hadith al-Ahad
  • 2.1 A. Het aantal overleveraars
  • 2.2 B. Het begin van de keten van overlevering
  • 2.3 C. Geaccepteerd als bron voor de Islamitische wet
 • 3 Da’if
 • 4 Mawdu’
 • 5 Munkar
 • 6 Matruk
 • 7 Mudallas
 • 8 Mubham
 • 9 Mudraj
 • 10 Mudhtarib
 • 11 Musahhaf of Muharraf
 • 12 Al-Maqlub
 • 13 Shaadh
 • 14 Mu’all
 • 15 Referenties

Hadith Mutawatir

Dit is een hadith die door meerdere mensen is overgeleverd op verschillende tijdstippen wat het virtueel onmogelijk maakt dat er enige valsheid in voorkomt. Hierdoor wordt een overeenstemming op grond van een leugen onmogelijk. Aan deze conditie moet in de hele keten voldaan worden, vanaf de bron tot aan het eind.

Hadith al-Aahaad آحاد

Dit is ieder hadith die niet Mutawatir is. Dit is een hadith die in de eerste drie generaties overgeleverd is door één tot vier sahaba (metgezellen van de Profeet Muhamad صلى الله عليه وسلم). De aahaad hadith wordt onderverdeeld in drie subcategories:

A. Het aantal overleveraars

Mashur (bekend): Dit is een hadith die oorspronkelijk in de eerste generatie overgeleverd is door twee tot vier overleveraars. Later werden ze op hun gezag door meerdere overleveraars overgeleverd.
‘Aziz (sterk): Een hadith dat meer dan twee overleveraars heeft in iedere link van de keten van overlevering.
Gharib (ongebruikelijk): Een hadith dat op ieder punt van de keten door een enkele persoon overgeleverd is.

B. Het begin van de keten van overlevering

Marfu’ (verheven): Een hadith waarvan de keten van overlevering terug gaat naar de profeet sallAllaahu ‘alayhi wa sallam.
Mawquf (opgeheven): Een hadith die terug gaat naar één van de Sahaba maar niet naar de profeet sallAllaahu ‘alayhi wa sallam.
Maqtu’ (gebroken): Een hadith waarvan de keten van overlevering terug gaat naar een tabi’i of de volger van een sahabi.

C. Geaccepteerd als bron voor de Islamitische wet

Sahih (authentiek): Een hadith dat tegemoet komt aan de vijf criteria voor de acceptatie als bron van de wet.
Hasan (goed): Een hadith dat tegemoet komt aan de vijf criteria voor de acceptatie als bron met als uitzondering dat sommige van de overleveraars een minder goed geheugen hebben in vergelijking met de overleveraars van een Sahih hadith.
Da’if: Een zwakke hadith die niet voldoet aan de vijf criteria van acceptatie. Het is belangrijk te begrijpen dat een da’if hadith niet gelijk is aan een vervalsing. Da’if ahadith worden verder gecategoriseerd volgens hun continuïteit in de keten van overlevering:

Muttasil (continuerend): Geen enkele overleveraar in de keten wordt gemist, wat de keten continuerend maakt.
Mu’allaq (hangend): De continuïteit wordt in het begin van de keten verbroken.
Munqati’ (verstoord): De continuïteit wordt in het midden van de keten verbroken.
Mu’dal (problematisch): Twee of meerdere navolgende overleveraars worden gemist in het midden van de keten.
Mursal (onvolledig overgeleverd): De eerste overleveraar in de keten, een sahabi, wordt gemist.

Mawdu’
Een gefabriceerde hadith waarvan de overleveraar bekend staat als een vervalser.

Munkar
Een verworpen hadith dat overgeleverd is door een zwakke overleveraar welke niet in overeenstemming is met wat over het algemeen overgeleverd is.

Matruk
Een verbannen hadith dat door slechts één persoon is overgeleverd die bekend stond als leugenaar.

Mudallas
Een hadith met een aangetaste keten van overleveraars welke overgeleverd is door een overleveraar die de daar voorafgaande overleveraar ontmoet heeft, maar niet onder hem gestudeerd heeft en ook niet de hadith direct van hem gehoord heeft maar het toch overleverde onder de indruk dat hij het van de oorspronkelijke overleveraar gehoord heeft.

Mubham
Een duistere hadith waarvan één van de overleveraars niet genoemd wordt.

Mudraj
Een geïnterpoleerde hadith waarbij iets aan de keten van overlevering is toegevoegd of aan de tekst.

Mudhtarib
Een geschudde hadith dat op verschillende zwakke kanalen is overgeleverd waarvan geen van alle sterker is dan de andere.

Musahhaf of Muharraf
Een vervormde hadith waarbij er een verandering in de verwoording van de hadith is opgetreden.

Al-Maqlub
Een omgekeerde hadith waarbij de keten van overleveraars (sanad) of de tekst (matn) is omgekeerd.

Shaadh
Een vreemde hadith welke zwak is en niet de sterkere hadith bevestigd.

Mu’all
Een gebrekkige hadith welke gebaseerd is op een verborgen fout.

__________________________________________________ _______________________

De vijf criteria van acceptatie.

 • 1 Condities voor de acceptatie van ahadith
  • 1.1 Continuïteit van de keten van overlevering
  • 1.2 Integriteit van de overleveraar
  • 1.3 De scherpheid van het geheugen van de overleveraar
  • 1.4 Bevestiging
  • 1.5 Afwezigheid van fouten

Condities voor de acceptatie van ahadith

Volgens de algemene concensus van ahlu Sunnah wal Djama’ah behoort een hadith aan de volgende vijf criteria te voldoen om geaccepteerd te worden in het Islamitisch recht als een bron voor wettelijke verordening.

Continuïteit van de keten van overlevering

De keten van overlevering moet continuerend zijn. Dit houdt in dat er geen overleveraar van de keten van overlevering mag missen en iedere overleveraar moet de betreffende hadith direct gehoord hebben van de voorgaande overleveraar. Dit wordt nagegaan aan de hand van Asma ar-Rijal, de biografische wetenschappen van hadith.

Integriteit van de overleveraar

De overleveraar moet ‘adil zijn, dat wil zeggen dat zijn integriteit aanwezig moet zijn in de zin van zijn uiterlijke praktisering van de Islam. In essentie moet hij bekend staan om zijn praktisering van wat voorgeschreven is en datgene laat wat verboden is in de Islam. Dit wordt ook geverifieerd met behulp van Asma ar-Rijal, de biografische wetenschappen van hadith.

De scherpheid van het geheugen van de overleveraar

De overleveraar moet kamil ad-dabt zijn, dat wil zeggen dat hij een goede en sterke geheugen moet hebben om hadith in herinnering te kunnen brengen en te verhalen, en anders moeten zijn boeken accuraat zijn wanneer hij daar direct uit verhaalde. Dit wordt wederom geverifieerd met behulp van Asma ar-Rijal, de biografische wetenschappen van hadith.

Bevestiging

De hadith moet niet in tegenspraak zijn met een sterkere hadith over hetzelfde onderwerp in zijn keten van overlevering of in zijn tekst. In essentie moet er geen verschil zijn in de versies van de overleveraars en ook geen verschil in de betekenis van de hadith wanneer het vergeleken wordt met een sterkere versie van dezelfde hadith. Ook mag de hadith niet in tegenspraak met de betekenissen van de Qor-aan.

Afwezigheid van fouten

De hadith moet vrij zijn van tekortkomingen (‘illah), die de authenticiteit zouden schaden in zijn keten van overlevering, tekst of beide. In beginsel kan een hadith vrij van tekortkomingen lijken maar na diepgaand onderzoek komen bepaalde tekortkomingen tevoorschijn die eerst verborgen waren.

Referenties:
Scholars of Hadith, Syed Bashir Ali

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=