De correcte volgorde en juiste manier van de verschillende smeekgebeden na het gebed

Hits: 0

Vraag:

“Na het gebed, wat is de juiste volgorde om de volgende dingen te doen, en moeten zij hardop of stil gedaan worden?

* smeekbeden van de Soennah

* zinnen van gedenking (ath-kaar)

* reciteren van de laaste drie soerahs van de Qor`aan

* reciteren van Aayah Al-Koersie”

Antwoord:

“Wat de juiste volgorde is voor deze zaken is als volgt:

1) Wanneer de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) zijn gebed beindigde, begon hij
met het zeggen van “Astagh-firoellaah” drie keer.[1]

2) Daarna zei hij “Allaahoemma antas-Salaamoe wa minkas-Salaam, tabaarakta yaa thal-jalaali
wal-ikraam.”[2]

3) Daarna zij hij de andere smeekbeden zoals, “Laa ilaaha ill Allaah wa laa na’boedu illaa
iyyaah…”[3]

4) Daarna deed hij de tasbeehs, zeggende, “soeb-haan Allaah,” “al-hamdoe lillaah,” en “Allaahoe
akhbar,” elk 33 keer.[4]

5) Daarna reciteerde hij Aayah Al-Koersie, zoals het staat overgeleverd dat hij (salallaahoe
`alayhie was sallem) dit na elk gebed reciteerde.[5]

Wat betreft voor de recitatie van Soerah Al-Ikhlaas, Soerah Al-Falaq, en Soerah An-Naas, deze moeten worden gereciteerd worden in de ochtend en avond alleen. Het is niet authentiek overgeleverd, naar mijn kennis, dat zij na elk gebed werden gereciteerd, en Allaah weet het, het beste.[6]

En wat betreft de vraag, “moeten deze dingen hardop of zachtjes (gezegd worden)?” Het is authentiek overgeleverd van Ibn `Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn), zoals in Al-Boechaarie is overgeleverd[7], dat hij zei dat hij wist wanneer de Boodschapper`s (salallaahoe `alayhie was sallem) gebed was afgelopen vanwege de geluiden van de metgezellen die takbier maakten, bedoelende de smeekbeden na het gebed. Iemaam Ash-Shaafi’ie (moge Allaah Genade met hem hebben) zei dat het opheffen van de stem bij deze takbier na het gebed alleen soms werd gedaan, niet altijd, en het werd gedaan om de mensen te leren.

Iemaam Ash-Shaafi’ie heeft gewaarschuwd dat het niet voor de Moslims is om hun stem te verheffen met de zinnen van dhikr en smeekbeden, tenzij het nodig is om de mensen het te leren. Als de mensen dit niet nodig hebben om te leren, dan is de norm dat een persoon zijn stem niet opheft, eerder zegt hij deze dingen zachtjes zodat hij zichzelf hoort, en Allaah weet het, het beste.”

Shaych Mohammad ‘Omar Baazmoel

——————————————————————————–

[1] Sahieh Moslim #1333 (3/92 van Sharh An-Nawawie) en Sahieh Soenan At-Tirmithie #300 (1/176)

[2] Sahieh Moslim #1334 (3/92 van Sharh An-Nawawie) en Sahieh Soenan At-Tirmithie #298 (1/175)

[3] Sahieh Moslim #1342 (3/94 van Sharh An-Nawawie)

[4] Sahieh Al-Boechaarie #843 (2/397-398 van Fat-hoel-Baarie) en Sahieh Moslim #1346 (3/95 of Sharh An-Nawawie)

[5] Dit is gebasserd op de hadieth: “Diegene die Aayah Al-Koersie leest na elk verplicht gebed, niets zal hem weerhouden van het binnengaan van het paradijs behalve dat hij dood moet gaan.” Het werd verzameld door An-Nasaa’ie in As-Soenan Al-Koebraa #9848 (9/44 van de 1421 Moe’as-sasatur-Risaalah printi), op autoriteit van Aboe Oesaamah. Al-Albaanie verklaarde de hadieth authentiek te zijn in Silsilatoel-Ahaadeethis-Saheehah #972.

[6] Iemaam Ahmed verzamelde een overlevering die vermeld dat ‘Oeqbah ibn ‘Aamir (moge Allaah tevreden met hem zijn) werd opgedragen door de Profeet (sallallaahoe ‘alayhte was sallem) om de moe’awwithaat (de laatste drie Soerahs van de Qor`aan: Ikhlaas, Falaq, en an-Naas) te reciteren na elk gebed. Het is in de Moesnad (28/633 van Ar-Risaalah), en Al-Albaanie verklaarde het authentiek in zijn revisatie van Shaych Al-Islaam’s Al-Kalim At-Tayyib (p.114).

[7] Saheeh Al-Bukhaaree #841 (2/395-396 van Fat-hoel-Baaree)

http://web.archive.org/web/20071215112102/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/correcte_smeekgebeden_na_het_gebed-227.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=