De moslim vrouw: Haar status in de Ummah

Hits: 0

Door Shaych ‘Abdoel ‘Aziez Ibn Baaz (d.1420H) [1](rahimahoellaah)

De Islamitische vrouw heeft een nobele en hoge status en haar invloed is erg groot in het leven van iedere moslim. De islaamitische vrouw is zeker de eerste leraar bij het opbouwen van een rechtvaardige maatschappij mits zij de leiding volgt van het boek van Allaah en de Soennah van onze boodschapper (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam). Immers, het vastklampen aan de Qor`aan en de Soennah weerhoudt iedere moslim vrouw of man- verre van misleidingen in welke vorm dan ook. De misleiding waaronder de verschillende volken lijden en hun verdeeldheid komen niet voor, tenzij er ver wordt afgedwaald van het pad van Allaah de Meest Perfecte- de Allerhoogste en waarmee Zijn profeten en boodschappers (Vrede zij met hen) kwamen.

De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:

“Ik heb voor jullie twee dingen (achter) gelaten, Als jullie je daar aan vast houden, kunnen jullie na mij nooit (af) dwalen, het boek van Allaah en mijn Soennah.”[2]

Het grote belang van de rol van de Moslim vrouw of dat nu als vrouw, zus of dochter is en de rechten die haar toekomen, zijn uitgelegd in de nobele Qor’aan, een uitvoerige uitleg hiervan is te vinden in de zuivere Soennah. De reden waarom een vrouw zo belangrijk is, is omdat ze grote verantwoordelijkheden en lasten heeft en vele moeilijkheden moet doorstaan. Verantwoordelijkheden en moeilijkheden die een man niet eens aan kan.

Daarom is het een verplichting voor een ieder om dankbaarheid, vriendelijkheid en begaanheid te tonen aan de moeder. En daarom verdient de moeder voorrang boven de vader in deze kwestie. Allaah de Verhevene zegt:

En wij hebben de mens met betrekking tot zijn ouders opgedragen goed en plicht getrouw te zijn – zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen en totdat hij gespeend werd waren het nog twee jaar. Jij moet Mij en jouw ouders dank betuigen. Bij Mij is de bestemming. [31:14]

Allaah de Verhevene zegt:

En wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen – zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard. De zwangerschap en (de tijd erna) totdat hij gezoogd werd is dertig maanden. [46:15]

Een man kwam naar de boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) en zei: “O Boodschapper van Allaah! Welke persoon op deze aarde verdient het meest mijn goede behandeling?”
Hij antwoordde: “je moeder”
De man vroeg, “En wie dan?”
en hij antwoordde: “Je moeder”
De man vroeg toen, “En wie dan?” En de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde weer: “Je moeder”
Toen vroeg de man weer, “En wie dan?”
En de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde: “Je vader.”[3]

Het is noodzaak dat aan de moeder drie keer meer de vriendelijkheid en goede behandeling gegeven wordt dan aan de vader.

Wat betreft de status van de echtgenote en haar invloed op het kalmeren van de ziel is duidelijk te zien in deze nobele Ayaah (openbaring van Allaah), De Verhevene zegt:

En tot zijn tekenen behoort dat hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken. [30:21]

Al-Haafidh Ibn Kethier (d.774H) rahimahullaah zegt bij het uitleggen van de termen muwaddah en rahmah die in bovengenoemde aayah voorkomen:

“Al-muwaddah betekent liefde en genegenheid en ar-rahmah betekent barmhartigheid en medelijden daar de man een vrouw neemt of omdat hij van haar houdt of omdat hij barmhartigheid en medelijden met haar heeft; door haar een kind van zichzelf te geven?”[4]

En de unieke houding die de vrouw van de profeet Chadiedjah radiyallaahu ‘anhaa annam, had een grote invloed op het rustig maken en kalmeren van de boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam), toen de engel Djibreel (‘alayhis salaam) de eerste keer naar de grot van Hiraa kwam. De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) keerde met kloppend hart en hevig bevend terug naar Chadiejah (radiyallaahu ‘anhaa) met de eerste openbaring, en zei tegen haar: “Bedek me, bedek me!

En zij bedekte hem totdat zijn angst weg was, en zei daarna alles wat er gebeurd was tegen Chadiejah (radiyallaahu ‘anhaa). Toen zei hij: “Ik ben ben bang dat mij iets gaat overkomen” Waarop zij tegen hem zei: “Nooit! Bij Allaah! Allaah zal je nooit ten schande brengen. Jij onderhoudt goede banden met je relaties, je helpt de armen en de behoeftigen, je behandelt je gasten vriendelijk en staat mensen in nood bij.”[5]

En vergeet ‘Aa`ishah (radiyallaahu ‘anhaa) en haar grote invloed niet. Want zelfs de grote metgezellen namen de kennis van hadeeth van haar en vele Sahaabiyaat (vrouwelijke metgezellen) leerden de vele regels inzake vrouwenzaken van haar.

En zonder twijfel heeft mijn moeder (van Shaych ibn Baaz) Moge Allaah genadig met haar zijn – een grote invloed op mij gehad, mij gestimuleerd en gesteund om te studeren. Moge Allaah haar nog meer belonen en haar belonen met het beste voor wat ze voor mij gedaan heeft.

En er is ook geen enkele twijfel dat in het huis waarin vriendelijkheid, tederheid, liefde en zorg met de Islaamitische tarbiyah (opvoeding en cultivering) zijn, een grote invloed zullen hebben op de man. Hij zal als Allaah het wil succesvol zijn in zijn zaken en in alle andere dingen of het nu het zoeken naar kennis is, handel drijven, de kost verdienen of iets anders dan dit. Het is aan Allaah alleen aan wie ik succes vraag en vraag om ons te leiden naar datgene waar Hij van houdt en mee tevreden is. En moge Allaahs zegeningen en vrede zijn op onze profeet Mohammed (salla Allaahoe ‘alayhi wa sallam), zijn familie, metgezellen en volgelingen.

________________________________

Voetnoten:

[1] Hij is een voorbeeld geleerde: Abu ‘Abdullaah, ‘Abdul ‘Azeez Ibn ‘Abdullaah Ibn Baaz. Hij werd geboren in de stad Riyaadh (Saudie Arabie) op de 12e van Dhul-Hijjah in het jaar 1330H. Hij begon met het verwerven van kennis door eerst de Qor’aan uit het hoofd te leren voordat hij de puberteit bereikte. Hierna begon hij met de bestudering van nobele wetenschappen zoals ‘Aqeedah (geloofsleer), Fiqh (Islamitische rechtsgeleerdheid), Hadeeth (profetische overleveringen), Usoolul-Fiqh (de beginselen van rechtsgeleerheid), Faraa-id (erfrecht), Nahw (grammatica) en Sarf (morfologie) zelfs toen de Shaykh volledig blind werd op zijn negentiende. Hij studeerde bovengenoemde wetenschappen bij de meest prominente geleerden van Riyaadh en Makkah in zijn tijd, inclusief Shaykh Muhammad Ibn ‘Abdul Lateef Ibn ‘Abdur Rahmaan Ibn Hasan en ook de voormalige Grote Muftee en nobele student, Shaykh Muhammad Ibn Ibraaheem bij wie hij tien jaar heeft gestudeerd. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar, was mild, genereus en geduldig van aard. Hij was standvastig en wijs bij het praten over de waarheid. Hij was een zaahid (iemand die zich onthoudt) met respect voor deze wereld en hij was een van de belangrijkste geleerden van Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah in zijn tijd. De nobele Shaykh bij Allaahs gratie – wijdde zijn hele leven toe aan de Islaam en de moslims door het schrijven van veel boeken en mensen te onderwijzen en de mensen van dienst te zijn. Tevens was hij erg actief in de Da’wah. Moge Allaah onze nobele vader en Shaykh vergeven. Dit artikel was een antwoord op een vraag inzake de positie en status van vrouwen in de Islaam en is gehaald uit zijn Majmoo’ul Fataawaa wa Maqaalaatil Mutanawwi`ah (3/348-350).

[2] Hasan: overgeleverd door Maalik in al-Muwattaa (2/899) en al-Haakim (1/93), van Ibn ‘Abbaas (radiyallaahu ‘anhu). Hij is authentiek verklaard door Shaykh al-Albaanee in as-Saheehah (no. 1871).

[3] Overgeleverd door al-Boekhaarie (no. 5971) en Moesliem (7/2), van Aboe Hurayrah (radiyallaahu ‘anhu).

[4] Tafseer Qur`aanil A’dheem (3/439) van al-Haafidh Ibn Katheer.

[5] Overgeleverd door al-Boekhaarie (1/22) en Moesliem (1/139), van de lange overlevering van ‘Aa`ishah (radiyallaahu ‘anhaa).

http://web.archive.org/web/20071214013916/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_moslim_vrouw_haar_status_in_de_ummah-219.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=