Grenzen Van Salaat

Hits: 0

Djaabir bin ‘Abdullah overlevert dat Djibriel bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei:

Sta op en bidt Waarop hij ad-Dhohr bad nadat de zon haar hoogste stand had verlaten. Daarna keerde hij terug tijdens al-‘Assr en zei: Sta op en bidt! Waarop hij al-‘Assr bad op het moment dat de schaduw van een voorwerp even lang is als het voorwerp zelf.

Daarna keerde hij terug tijdens al-Maghrib en zei: Sta op en bidt! Waarop hij al-Maghrib bad op het moment dat de zon onderging. Daarna keerde hij terug tijdens al-‘Ishaa en zei: Sta op en bidt! Waarop hij al-‘Ishaa bad na het verdwijnen van de rode schemering. Daarna keerde hij terug tijdens al-Fadjr en zei: Sta op en bidt! Waarop hij al-Fadjr bad bij het aanbreken van het daglicht. De volgende dag kwam hij tijdens ad-Dhohr en zei: Sta op en bidt! Waarop hij ad-Dhohr bad op het moment dat de schaduw van een voorwerp even lang is als het voorwerp zelf. Daarna keerde hij terug tijdens al-‘Assr en zei: Sta op en bidt!

Waarop hij al-‘Assr bad op het moment dat de schaduw van een voorwerp twee keer zo lang is als het voorwerp zelf. Daarna keerde hij terug tijdens al-Maghrib op dezelfde tijd (als de dag ervoor) zonder daarvan af te wijken. Daarna keerde hij terug voor al-‘Ishaa nadat de helft van de nacht was verstreken. Of hij (Djaabir) zei: Nadat éénderde deel van de nacht was verstreken. Daarna keerde hij (Djibriel) terug nadat het daglicht goed was aangebroken en zei: Sta op en bidt! Waarop hij al-Fadjr bad. Hij zei: De tijd van ieder gebed is tussen de (eerder genoemde) twee tijden.

(Al-Ierwaa van Sheich al-Albaani)

Tirmidhi zei: Mohammed (Al-Boechari) heeft gezegd:

“Het beste als het gaat om de tijden (van het gebed) is de overlevering van Djaabir.”

1. ad-Dhohr

De tijd hiervoor ligt tussen het moment dat de zon haar hoogste stand heeft verlaten en het moment dat de schaduw van een voorwerp even lang is als het voorwerp zelf.

2. al-‘Assr

De tijd hiervoor ligt tussen het moment dat de schaduw van een voorwerp even lang is als het voorwerp zelf en de zonsondergang.

3. al-Maghrib

De tijd hiervoor ligt tussen zonsondergang en het moment dat de rode schemering verdwijnt. Dit op basis van de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): De tijd voor de Maghrib loopt door zolang de rode schemering niet is verdwenen. (Al-Ierwaa van Sheich al-Albaani)

4. al-‘Ishaa

De tijd hiervoor ligt tussen het moment dat de rode schemering verdwijnt en het moment waarop de helft van de nacht is verstreken. Dit op basis van de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): De tijd voor al-‘Ishaa loopt door tot de helft van de nacht. (Al-Ierwaa van Sheich al-Albaani)

5. al-Fadjr

De tijd hiervoor ligt tussen het aanbreken van het daglicht en de zonsopkomst. Dit op basis van de overlevering van de Profeet: De tijd voor al Fadjr is vanaf het aanbreken van het daglicht tot de zonsopkomst.

(Al- Ierwaa van Sheich al-Albaani)


De tijden waarop het verboden is het gebed te verrichten

‘Oqbah bin ‘Aamir overlevert:

Er zijn drie tijden waarop de Profeet (vrede zij met hem) ons verbood het gebed te verrichtten of onze doden te begraven; vanaf het moment dat de zon begint op te komen tot na de zonsopkomst, vanaf het moment dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt totdat deze daar weer van afwijkt en vanaf het moment dat de zon begint onder te gaan tot na de zonsondergang. (Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft de reden hiervoor verduidelijkt toen hij tegen ‘Amr bin ‘Absah zei:

Verricht het ochtendgebed en onthoudt je vervolgens van het verrichten van het gebed tot na zonsopkomst, want de zon komt op tussen de hoorns van een shaitaan. Op dat moment knielen de ongelovigen voor haar (de zon). Daarna mag je weer het gebed verrichten. Voorwaar! Het gebed wordt dan (door engelen) bijgewoond. Wanneer de schaduw van een voorwerp richting het noorden wijst, onthoudt je dan weer van het verrichten van het gebed. Op dat moment wordt het vuur van de Hel aangestoken. Wanneer de schaduw van een voorwerp richting het oosten wijst, verricht dan weer het gebed. Voorwaar, het gebed wordt dan (door engelen) bijgewoond en dit duurt tot al-‘Assr. En onthoudt je vervolgens van het verrichten van het gebed tot na zonsondergang, want de zon gaat onder tussen de hoorns van een shaitaan. Op dat moment knielen de ongelovigen voor haar (de zon). (Moeslim)

Dit verbod geldt niet voor de volgende tijd en plaats

De uitgezonderde tijdstip is wanneer de zon haar hoogste stand heeft bereikt op vrijdag. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):

Als een man zich op vrijdag wast en zichzelf zoveel mogelijk reinigt en daarna zijn haar met olie insmeert of een geurtje thuis opzet en vervolgens van huis vertrekt en niet tussen twee personen in gaat zitten en daarna zoveel mogelijk gebeden verricht en luistert terwijl de imam preekt, dan zullen hem de zonden tussen deze vrijdag en die daarop vergeven worden. (Boekharie)

De Profeet (vrede zij met hem) staat een persoon toe zoveel mogelijk gebeden te verrichten voordat de imam komt. En daarom zei een aantal van de rechtgeleide voorgangers, waaronder ‘Omar ibn Khattaab en Imaam Ahmed, dat op het moment dat de imam te voorschijn komt, opgehouden dient te worden met het gebed en op het moment dat de imam met de preek begint, opgehouden dient te worden met praten. De reden van het stoppen met het gebed is het opkomen van de imam en niet het feit dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt.

Voor wat betreft de plaats; Allah heeft Mekka ge?«erd. Het is niet afkeurenswaardig om daar gedurende de verboden tijden het gebed te verrichten. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):

O, kinderen van ‘Abd al-Manaf, weiger niemand die de rondgang om dit huis en het gebed wil verrichten op welk uur van de dag of nacht dan ook. (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het zijn de optionele gebeden zonder directe reden die op deze tijden verboden zijn te verrichten. Het is echter toegestaan op deze tijden de gemiste verplichte en naafilah gebeden in te halen. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):

Wie een gebed vergeet, dient dit te verrichten op het moment dat hij dit zich herinnert. Dit is de enige boetedoening. (Boekharie en Moeslim)

Het is ook toegestaan na het verrichten van de woedoe te bidden ongeacht op welke tijdstip dit gebeurt. Dit op basis van de overlevering van Aboe Hoerayrah waarin hij overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) tijdens het ochtendgebed tegen Bilaal zei:

O Bilaal! Vertel mij over de meest geliefde handeling die jij in de naam van de Islam hebt verricht want ik hoorde jouw voetstappen voor mij in al-Djannah? Hij (Bilaal) zei: Er is geen daad geliefder bij mij dan dat ik na iedere rituele wassing een bepaald aantal rak’ah bid, ongeacht of dit nu ‘s ochtends of ‘s avonds is. (Boekharie en Moeslim)

Het is ook toegestaan om bij het betreden van de moskee twee rak’ah te bidden. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):

Als iemand van jullie de moskee betreedt, laat hem niet gaan zitten voordat hij twee rak’ah heeft gebeden. (Boekharie en Moeslim)

Het verbod op het verrichten van optionele gebeden na de dageraad

Yasaar, de vrijgelaten slaaf van Ibn ‘Omar, overlevert dat Ibn ‘Omar hem zag bidden na het aanbreken van de dageraad waarop hij zei: O Yasaar! Voorwaar de Profeet (vrede zij met hem) kwam op ons af terwijl wij dit gebed verrichtten (na het aanbreken van de dageraad) en zei: Laat de aanwezigen de afwezigen op de hoogte van het volgende brengen: “Verricht geen gebed na het aanbreken van de dageraad behalve twee rak’ah.” Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het verbod op het verrichten van optionele gebeden na de Iqaamah[1]

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

Als de Iqaamah wordt verricht, zijn geen gebeden toegestaan, behalve het (op dat moment) verplichte (gebed). (Moeslim)

Plaatsen waar het verboden is het gebed te verrichten

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

Ik ben bevoordeeld boven de (overige) profeten met de volgende zes (zaken); mij is de mogelijkheid gegeven om met weinig woorden veel te zeggen, ik word bijgestaan door vrees (die in de harten van mijn vijanden wordt ingeboezemd), mij zijn de oorlogsbuiten toegestaan, mij is (al) de grond geschikt gemaakt om ermee te reinigen en het gebed erop te verrichten, ik ben naar iedereen (zowel de mens als de djinn) gestuurd en ik ben de laatste Profeet. (Moeslim)

Al de grond is geschikt als gebedsplaats, behalve de plaatsen die in de volgende overleveringen worden genoemd.

Djoendoeb bin ‘Abdullah al-Badjali overlevert:

Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vijf dagen voordat hij stierf zeggen: Waarlijk de mensen voor jullie namen de graven van hun profeten en rechtschapenen tot gebedsplaatsen. Neem de graven niet tot gebedsplaatsen. Ik verbied jullie dit te doen! (Moeslim)

Aboe Sa’ied al-Khoedrie overlevert:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Al het grond is geschikt als gebedsplaats, behalve de begraafplaats en het badhuis. (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Al-Baraa’ bin ‘Aazib overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd over het verrichten van het gebed in kamelenstallen. Waarop hij antwoordde:

Verricht het gebed niet in kamelenstallen, want zij (de kamelen) komen voort uit de shaitans. En hij werd gevraagd over het verrichten van het gebed in schapenstallen. Hij antwoordde hierop: Verricht daarin het gebed, want zij (de schaap) is gezegend. (Sahieh al Jaami’)

[1] De tweede oproep tot het gebed, waarna het gebed van start gaat.

http://web.archive.org/web/20071212145756/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/grenzen_van_salaat-2305.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=