Fisq En Faasiq

Hits: 0

Al-Fisq is het verlaten van gehoorzaamheid aan Allaah en het wordt geclassificeerd in twee categorieën. Fisqul Kufr[1] en Fisq Maa Doona Kufr[2] – en Fisq Maa Doona Kufr zorgt er niet voor dat men de Millah (islamgeloof) verlaat, maar het zorgt ervoor dat iemands imaan verminderd en daarin zit een vorm van het verlaten, maar niet een excommunicatie (takfier) die ervoor zorgt dat men de islaam uit treedt en het maakt hem geen Faadjir, veeleer maakt het hem een Faasiq[3]. Dus de Moslim wordt een Faasiq wanneer hij een grote zonde begaat van onder de grote zonden, zoals Zinaa (erotische ontucht) en het mee doen aan het drinken van sterke drank en diefstal en Ribaa gebruiken en wat daar gelijk aan is van de grote zonden, wanneer hij er niet vanuit gaat dat het toegestaan is om te doen (iemand die de gebiedende ayaat of hadieth hierover niet ontkent). Voorzeker, hij neemt alleen deel aan deze (grote zonden) geleid door zijn Hawaa (van verlangens tot aan-) en Shahwa (begeerten tot sterke verlangens). Dan zal hij waarlijk gerekend worden als een Faasiq.

Ahlus Soenah wal Jamaa’ah oordeelt over hem dat hij wel degelijk een gelovige is, maar gebrekkig in zijn imaan of een gelovige die ongehoorzaam is in zijn imaan vanwege zijn kabeerah (grote zonde), en gerekend tot de gelovigen en van onder de mensen van Tawheed wanneer hij geen eigenschap heeft van de kenmerken van Shirk, wat een persoon buiten de Millah (islamgeloof) doet treden.

Dan is datgene wat bij hem in benaming overblijft al-imaan en al-islaam, waardoor hij Moslim is naast dat hij gebrekkig is in zijn Imaan. En dit is wat men noemt Fisq of Faasiq. En wanneer hij deel neemt aan een grote zonde welke de Hadd (bestraffing) noodzaakt, dan zal de Hadd op hem uitgevoerd worden, echter met inachtneming hiervan wordt hij nog steeds gerekend tot de gelovigen. En moet hij behandeld worden zoals er met een gelovige wordt omgegaan, dit omdat wanneer hij niet van de gelovigen zou zijn, de Hadd dan niet voldoende voor hem zou zijn. Dan zou hij zeker gedood worden daar een afvallige gedood moet worden, wat volgt uit de verklaring: Wie zijn islamgeloof veranderd is tastbaar. Verzameld door Boekhaarie uit de hadieth van ibn ‘Abbaas.

Dus (het feit) dat de Hadd (lijfstraf) op hem verricht moet worden toont aan dat hij tot Ahlul imaan behoort en met hem omgegaan moet worden zoals de omgang met de gelovigen en er moet Walaa (vriendschappelijkheid, het opkomen voor het goede) getoond worden naar gelang van wat hij in imaan vertoont en hij behoort geschuwd te worden naar gelang van wat hij vertoont in ongehoorzaamheid, en dat is omdat hij niet buiten de daa-iratul imaan (cirkel van het geloof) gekomen is en dit is de Madhab van Ahlus Soenah wal Jamaa’ah.

Voetnoten:

[1] Fisqul Kufr: is een type zonde die de gehoorzaamheid aan Allaah te buiten gaat, die de uitvoerder ervan buiten de islaam plaatst.

[2] Fisq Maa Doona Kufr: is een type zonde die de gehoorzaamheid aan Allaah te buiten gaat, maar die de uitvoerder ervan niet buiten de islaam plaatst, wat overeenkomt met een kleine/grote zonde.

[3] Volgens ibn Mandhoor rahimahoellaah, de samensteller van Lisaanul ‘Arab, toen hij Fisq vermeldde definieerde hij het als: ongehoorzaamheid en het nalaten van het bevel van Allaah ‘Azza wa Jall en een vorm van het verlaten van het pad van de waarheid.

Bron: Al-furqaan bayna awliyaa-e al-Rahmaan wa awliyaa-e al-shaytaan, ibn Taymiyyah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=