Degenen die niet regeren met de wetten van Allaah

Hits: 0

Overgeleverd via ‘Abd ar-Rahaan Ibn Abi Az-Zinad, via zijn vader ‘Oubayd Allah Ibn ‘Abdallah Ibn ‘Outba Ibn Mas’oud, dat Ibn ‘Abbaas heeft gezegd over de verzen waar Allaah zegt:

En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen (de onrechtvaardigen) zij zijn de zware zondaren. [5:44-45,47]

Bij Allaah, ze werden geopenbaard betreffende deze twee (joodse stammen) en het is hen die Allaah bedoelt. (Ahmad (1/246), At-Tabarani in Al-Mou’djam Al-Kabir (3/95/1) )

* Ibn Al Qayyim Al Djawziyya rahimahuLlaah heeft gezegd:

En wat correct is, is dat het oordelen met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard, van twee types is (grote kufr en kleine kufr) en elk van de twee, hangt af van de situatie van de leider.

Als men de overtuiging heeft dat het verplicht is te oordelen met wat Allaah heeft geopenbaard, maar men is ervan afgeweken; terwijl hij erkent dat hij verdient ervoor gestraft te worden; in dit geval is het kufr asghar (kleine ongeloof die iemand niet verwijderd uit de Islaam).

En in het geval dat men overtuigd is dat het niet verplicht is (te oordelen met datgene wat Allaah heeft geopenbaard) en dat men (hierin) de vrije keuze heeft, en hij heeft de overtuiging dat dit het oordeel van Allaah is; in dit geval is het kufr akbar (grote ongeloof die iemand wel verwijderd uit de Islaam).

En als hij onwetend is in deze zaak of hierin een fout maakte dan is hij in fout, en dan is het oordeel (hoekm) over hem hetzelfde als voor diegene die zich vergissen.

(zijn boek :Madaridj us-Salikin; volume 1 pagina 337)

Sh. ‘AbdoerRahmaan as-Sa’die rahimahuLlaah (d. 1376)

‘Oordelen met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard maakt deel uit van de daden van de mensen van ongeloof. En dit kan jou ook van de islam verwijderen. En dit is het geval wanneer hij de overtuiging heeft dat het wettig, en toegestaan is. En soms kan het om grote koefr gaan en deel uitmaken van de daden van ongeloof, diegene die zich hieraan schuldig maakt, verdient een zware bestraffing. En Hij (Allaah) zegt:

En wie niet oordeelt met wat Allaah neergezonden heeft, zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn. [5:45]

Ibn ‘Abbaas (rAa) heeft gezegd: Koefr doena koefr, dhoulm douna dhoulm, fisq douna fisq.

(Een koefr minder dan Koefr, een dhoelm minder dan Dhoelm, een fisq minder dan Fisq. {Als in kufr en al-kufr})

Het is een grote Onrechtvaardigheid wanneer hij het wettig/toegelaten verklaard, maar het is een grote zonde wanneer hij het doet zonder het toegelaten te verklaren. (Tayssir Al-Karim Ar-Rahmaan 2/296-297)

* Imaam ibn Al-Djawzie (d. 569):

En de meest zekere uitspraak over dit onderwerp is dat degene die niet oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard, terwijl hij het (de wet van Allaah) verwerpt (in het geloof), en (terwijl) hij weet dat Allaah het heeft geopenbaard, zoals de joden hebben gedaan, diegene is dan een ongelovige.
En degene die niet oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard, vasthoudend aan zijn begeertes, zonder het te verwerpen (in het geloof), diegene is dan dhaalim, faasiq en er is overgeleverd via ‘Ali Ibn Aboe Talha, dat Ibn ‘Abbaas (rAa) heeft gezegd: Degene die hetgeen wat Allaah heeft geopenbaard verwerpt (jahada) is ongelovig geworden, en degene die het bevestigd (aqarra bihi) maar er niet mee oordeelt is een dhaalim, een faasiq. (Zaad Al-Maysir 2/366)

* Amien Ash-Shanqiti, rahimahuLlaah) (d. 1393 H):

Weet dat de juiste positie omtrent dit onderwerp is, dat koefr, dhoulm en fisq allen gebruikt kunnen worden in de wetgeving/oordeel; met als intentie ongehoorzaamheid in het eerste geval ; en met als intentie koefr die je doet verwijderen van de islaam in een andere geval.

En diegene die niet oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard, zich ervan afkerend en de Boodschapper (Allaahs vrede en zegeningen met hem) tegensprekend en aan de wet van Allaah niet gehoorzaam is; in dat geval is zijn dhoulm, zijn fisq en zijn koefr allemaal ongeloof die hem van de islamgeloof doet verwijderen.

En diegene die niet oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard, maar wel de overtuiging heeft dat hij een verboden handeling begaat, een daad die afkeurenswaardig is, in dat geval doet zijn koefr, dhoulm, en fisq hem niet verwijderen uit het geloof. (Adwaa Al-Bayaan 2/104)

Ibn Abi Al-‘Izz Al-Hanafi, rahimahuLlaah) (d. 792 h) heeft gezegd:

En er is een kwestie die men goed moet begrijpen; dat het feit van het regeren met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard soms koefr kan zijn, die je doet verwijderen van de religie, en soms een grote of een kleine zonde. Of kan het gaan om koefrah madjaaziyyan of een kleine koefr; en dit in functie van de staat/situatie van diegene die regeert.

Als hij de overtuiging heeft dat regeren met een iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard niet verplicht is, en dat hij de keuze heeft in deze kwestie, of als hij er minachting voor heeft, terwijl hij de zekerheid heeft dat dit de Wet van Allaah is, in dit geval is het grote koefr.
En als hij de overtuiging heeft dat het verplicht is om te regeren met wat Allaah heeft geopenbaard, en dat hij in een bepaald incident/voorval, (hij weet dat het een Wet van Allaah is) maar hij er van afwijkt, erkennend dat hij een straf verdient, in dit geval is dit een ongehoorzame persoon
en wordt hij ongehoorzaam genoemd met de parabel/voorbeeld- (madjaaz is een foute mantiq als woordgebruik in geloofszaken) soort van koefr of kleine koefr. (Charh ‘Aqida At-Tahawiyyah – page 363)

* Shayoel Islaam Ibn Taymiyya RahimahuLlaah heeft gezegd in Madjmou’ Al-Fatawa – 3/268 in zijn uitleg over het vers:

En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen.

Dit betekent dat hij het als toegestaan ziet te regeren met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard.
(Madjmoe? Al-Fatawa – 3/268)

En zo ook, wanneer er de uitspraak is van de Salaf, dat men zowel geloof als huichelarij in zich kan hebben; zo ook is er hun uitspraak dat men zowel geloof als koefr (in zich) kan hebben.

Maar niet de koefr die je doet verwijderen uit de Islaam. Zoals gezegd is door Ibn ‘Abbaas en zijn metgezellen over Zijn Woord:

En wie niet oordeelt met wat Allaah neergezonden heeft, zij zijn de ongelovigen.

Zij hebben gezegd: Een koefr die je niet doet verwijderen uit de religie.
(Madjmoe’ Al-Fatawa – 7/312)

* Muhammad Ibn Ibrahiem Aal ash-Shaych), rahimahullaah, heeft gezegd:

En diegene die oordeelt met hen (wetten anders dan wat Allaah heeft geopenbaard), en ernaar verwijst om te oordelen, en dit terwijl hij gelooft dat dit correct is en dat het mogelijk is; dan heeft hij ongeloof gepleegd, met de koefr die je doet verwijderen uit de religie.

En degene die ook zo handelt zonder te geloven dat dit correct en toegelaten is, diegene heeft dan ongeloof gepleegd die je niet doet verwijderen uit de Islaam. (Madjmou’ Fatawa Ibn Ibrahim deel 1 pagina 80)

Samengesteld door shaych al-Albaani:

* Ibn Djarir at-Tabari verhaalt (10/355/12053) met een authentieke isnaad over Ibn ‘Abbaas dat hij zei over het vers, En wie niet oordeelt met wat Allaah neergezonden heeft, zij zijn de ongelovigen. Betekent koefr, maar niet koefr in Allaah en Zijn Engelen, boeken en Boodschappers.

En in een overlevering van hem betreffende dit vers : “Het is niet de koefr die zij (de Khawaaridj) geloven, inderdaad het is niet de koefr die je van de religie doet verwijderen, het is koefr minder dan (grote) koefr.”

Overgeleverd door Al-Haakim (2/313) die gezegd heeft : de isnaad (keten van overleveraars) is sahieh en Ad-Dhahabi heeft (dit) goedgekeurd. En het was beter (meer verdiend) geweest van hen om te zeggen : sahieh volgens de voorwaarden van de twee shaychs (Al-Boukhari en Moeslim) want de isnad is als zodanig.

In de Tafsir van Ibn Kathier heeft hij gezegd (6/163) dat Haakim zei: sahieh volgens de maatstaven van de twee shaychs (Bukhari en Muslim).

Dus is het evident dat deze uitspraak werden weggelaten in de gedrukte uitgave van Al-Moustadrak. En Ibn Kathier herhaalde deze uitspraak ook van Abi 7aatim.

En in een andere overlevering van hem via ‘Ali Abou Talha dat Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: Degene die wat Allaah heeft geopenbaard verwerpt, is een kaafir, maar degene die er in gelooft, maar er niet naar oordeelt, diegene is een dhaalim faasiq.

Overgeleverd door Ibn Djarir (12063). Ik (shaych Al Albaani) zeg: Ibn Talha heeft het niet gehoord van Ibn ‘Abbaas, maar de overlevering is goed als getuigenis.

* Dan overlevert hij (Ibn Djarier) van (12048-12051) ‘Ataa bin Abie Rabaah over deze drie verzen;

En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen (de onrechtvaardigen) zij zijn de zware zondaren. [5:44-45,47]

koefr minder dan koefr, fisq minder dan fisq, dhoelm minder dan dhoulm.
( Met een authentieke isnaad.)

* Dan overlevert hij (12052) via Sa’ied al-Makki via Tawoes over dit vers: het is niet de koefr die je van de religie verwijderd.

(Imaam Al-Albaani : En zijn isnaad is sahieh. En deze Sa’ied is Ibn Ziyaad ash-Shaybaani al-Makki; en Ibn Ma’ien en al-Ijlie en Ibn Hibbaan en anderen hebben hem betrouwbaar verklaard; en een groep verhaalt via hem.

* En ibn Djarier heeft gezegd, nadat hij de vijf verschillende opinies omtrent dit vers (5:45) heeft overgeleverd met hun keten van overleveraars tot hun voorstanders:
En de meest correcte uitspraak van al deze naar mijn mening, is de uitspraak van diegene die zegt: dit vers is geopenbaard betreffende de koeffaar en de Lieden van het Schrift vanwege de verzen ervoor en erna, en zij zijn de mensen die worden bedoelt, en de context van deze verzen gaat over hen. Dus zij zijn het die het het meest verdienen in het verhaal (vers) bedoelt te worden.

Dus als iemand mocht zeggen: Voorwaar, Allaah generaliseert dit verhaal (vers) voor al degene die niet oordelen met wat Allaah heeft geopenbaard, hoe kunnen jullie het dan specificeren? Zou men moeten zeggen (als antwoord): Inderdaad, Allaah heeft het verhaal (vers) gegeneraliseerd voor al diegenen die de Wetgeving van Allaah verwerpen die in Zijn Boek staan. Dus Hij heeft ons geïnformeerd over hen, dat ze, door het weglaten van het Oordeel – door datgene wat ze weglaten – kaafir zijn. En dit is de uitspraak voor al diegenen die niet oordelen met wat Allaah heeft geopenbaard, het verwerpend – dat ze kaafir zijn zoals gezegd werd door ibn ‘Abbaas. Omdat zijn verwerpen van het Oordeel van Allaah nadat hij wist dat het werd geopenbaard in Zijn boek, hetzelfde is als het verwerpen van de Profeetschap van de Profeet nadat hij geweten heeft dat hij een Profeet is.

* Shaych Ibn Baaz rahimahLlaah:

En degene die regeert met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard,
kan slechts onder één van deze 4 situaties vallen :

-Iemand die zegt : Ik regeer hiermee omdat het superieur is aan de Shari’a van de Islaam. Een dergelijk persoon is ongelovig met de betekenis van grote ongeloof (die je doet verwijderen van de religie)

-Iemand die zegt: Ik regeer hiermee omdat het gelijkwaardig is aan de Shari’a van de islaam, dus, hiermee regeren is acceptabel en regeren met de Shari’a is (ook) acceptabel. Een dergelijk persoon is ongelovig met de betekenis van grote ongeloof.

-Iemand die zegt: Ik regeer hiermee, maar regeren met de islamitische Shari’a is superieur, maar regeren met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard is toegestaan. Een dergelijk persoon is ongelovig met de betekenis van grote ongeloof.

-Iemand die zegt: Ik regeer hiermee. Terwijl hij de overtuiging heeft dat regeren met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard verboden is en die zegt: De islamitische Shari’a is superieur en dat het niet toegestaan is te regeren met iets anders dan dit. Maar hij is achteloos of pakt dit onderwerp zwakjes aan, of begaat deze daad door een reden die afkomstig is van zijn leiders (hij is bijvoorbeeld gedwongen), in dit geval is hij ongelovig met de betekenis van kleine ongeloof die hem niet van de religie doet verwijderen, en wordt het beschouwd als één van de grootste zondes.

(Al Houkm Bi Ghayr ma Anzal Allah | Maa Anzalallaahou Wa Oussoul At-Takfir – pagina 71 en 72)

* En Shaych Muhammad ibn ‘Abdel-Wahhaab, rahimahuLlaah heeft gezegd:

Weet dat de zaken die je doen verwijderen uit de islaam (nawaaqid: tenietdoeners van het moslimzijn) zijn: diegene die de overtuiging heeft (i’taqada) dat een Leiding anders dan die van de Profeet (sallaa Allaahoe ‘aleyhi wa sallam) secuurder is, of een oordeel anders dan de zijne beter is, zoals degene die de voorkeur geeft aan de Houkm van de Tawagheet. Diegene is dan ongelovig.

(Mou-allifaat Ash-Shaykh Al-Imaam Mouhammad Ibn Abdoul Wahhab – al-Qismoul-Awwal)

Shaych Muhammad ibn ‘Abdel-Wahhaab rahimahuLlaah heeft gezegd nadat men hem ervan beschuldigde onterecht alle moslims ongelovig te hebben verklaard:

“Hoe dan?! Terwijl we zelfs degenen die het beeld verafgod dat geplaatst is op het graf van ‘AbdelQader, en (de beelden geplaatst) op die van Ahmad Al Badawi en anderen, niet ongelovig verklaren, omwille van hun onwetendheid en door het feit dat er niemand was om hen te tonen (dat dit koefr was) ?!

Hoe zouden we dan degene die geen deelgenoten aan Allaah toekennen ongelovig kunnen verklaren, en niet naar ons geemigreerd is en niet ongelovig is en ons niet bestreden heeft?!

Glorie aan U, dit is een groot leugen. (Soerah an Nour vers 16)”

(Fatawa Wa Masaa-il Ach-Cheikh Mouhammad Ibn Abdel Wahab verzameld door Salih Al Atram en Mouhammad Douwaych, pagina 11. Zie ook Minhadj Ahli Al Haq Wal itiba’ van Cheikh ibnou Sahmane, pagina 56)

http://web.archive.org/web/20071212153252/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/degenen_die_niet_regeren_met_de_wetten_van_allaah-64.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=