Mensenrechten

Hits: 3

Een vrijdagspreek door de Mufti van het Koninkrijk van Saoedi Arabië, Shaykh ‘Abdul ‘Azeez aale Shaykh hafidahullah.

Dienaren van Allah! Allah heeft het leven geschapen. Hij heeft het hele universum voor een groots doel en diepgaande wijsheid geschapen, die niet nutteloos is. Allah zei:


Overpeinzen zij dan niet in zichzelf? Allah heeft de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is niet geschapen dan in waarheid en voor een vastgestelde tijd… [30:8]


En Hij zei:


Dacht u dan, dat Wij u tevergeefs schiepen en dat u niet tot Ons zult worden teruggebracht? [23:115]


En Hij Zei dat tot de smeekbede van de Gelovigen hun volgende uitspraak behoort:


…Onze Heer, U hebt dit niet tevergeefs geschapen; verheven zijt U boven zoiets; red ons daarom van de straf van het Vuur. [3:191]


Hij maakte deze schepping (i.e. de mensen) de meest nobele en perfecte van alle geschapen dingen. Hij schiep de man in de beste vorm en in de beste verschijning. En Hij gaf hem het intellect waarmee hij onderscheid kan maken – middels de leiding van Allah – tussen de waarheid en de valsheid, leiding en misleiding, goedheid en slechtheid en tussen voordeel en schade.


En Wij hebben zeker de kinderen van Adam geëerd en hen gedragen over land en zee, en hun van het goede gegeven en hen verkozen boven velen degenen die Wij hebben geschapen. [17:70]


Tot de verwerkelijking van deze voorkeur is dat Allah onze vader Adam geschapen heeft met Zijn Hand en Hij blies leven in hem van Zijn geest. En de Engelen knielden voor hem neer.


…wat heeft jou verhinderd te buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb geschapen? [38:75]


Allah heeft hem met Zijn handen geschapen en Hij blies in hem van Zijn geest. En de Engelen knielden voor hem neer. En Allah leerde hem de namen van alle dingen en maakte van hem een stedehouder (Khalifa) op de aarde.


…Voorzeker, ik zal op aarde een opvolgende autoriteit (Khalifa) maken… [2:30]


En hij maakte het hele universum dienstbaar aan hem;


En Hij heeft alles van Hem afkomstig in de hemelen en op aarde aan u onderworpen… [45:13]


Hij bracht in deze menselijke ras Profeten en Boodschappers voort, die gezonden waren voor de leiding en triomfering van de mensheid in hun wereldse levens en in het Hiernamaals. Voorzeker, de Islam trekt de menselijke wezen zich aan met een volledige bekrachtigde zorg. Dus de voorgeschreven wetten (Shari’a) van Allah zijn gekomen om de dienaar te zuiveren en ze zijn gekomen voor zijn succes in zijn wereldse leven en in zijn Hiernamaals. Dus wat zijn de daden van aanbidding, behalve een verfijning van de ziel, een zuivering ervoor en een onderwijzing ervoor met correcte manieren en hogere idealen? Dus deze vijf Gebeden weerhoudt men van immoraliteit en onrecht.


…Voorwaar, het gebed weerhoudt van immoraliteit en onrecht… [29:45]


Dit Gebed is de verbinding tussen de dienaar en zijn Heer en het wist de zonden en onrecht met de tussenkomst van Allah. De Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam zei:


“Zie je dat wanneer er een rivier vlakbij de deur van één van jullie is en dat wanneer hij in die rivier vijf maal iedere dag zou baden; zou er dan enige vuil op hem overblijven? Zij antwoorden, Nee O Boodschapper van Allah. Hij zei: Evenzo verwijdert Allah de zonden en onrechtpleging met de vijf dagelijkse Gebeden.” (Verhaald door Muslim, no. 1071, al-Tirmidhi, no. 2794, al-Nasa’i, no. 458 en Ahmad in al-Musnad, no. 8569, van de hadith van abi Hurayrah radiAllahu ‘anhu.)


En wat is het vasten van de Ramadan dan een aansporing tot Taqwa (oprechtheid) en een oproep tot geduld en het ontwikkelt een gevoel van verantwoordelijkheid. En wat is de Zakat (verplichte aalmoezen), dan een zuivering van de ziel en een toename en uitbreiding voor jouw bezit en een liefdadigheid voor zijn broeders die behoeftig zijn. En wat is de Hadj (bedevaart), dan een grote Islamitische conferentie die de Moslims bijwonen en hen van voordeel is en hen doet toenemen in broederschap en het versterkt de eenheid van de Ummah (gemeenschap) van de Islam. Voorzeker, de Koran spoort de mensheid aan en beveelt hen de schepping van Allah te overdenken.


O mensheid, wat heeft u misleidt omtrent uw Heer, de Vrijgevige. Die u schiep, daarna voltooide en u de juiste verhoudingen gaf? Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hem behaagde. [82:6-8]


En de Koran richt zich tot de mensheid om zijn eindresultaat te verduidelijken, zijn uiteinde en dat hij uiteindelijk naar Allah zal terugkeren.


…O mensheid, voorzeker, u ijvert naar uw Heer met grote streven, en u zult het ontmoeten. [84:6]


Bevrijding van de ergste vorm van slavernij

 

En tot de Islamitische zorg voor de mensheid behoort dat het hem rechten heeft gegeven als een gunst van Allah over hem. Dus de grootste zegening van Allah over hem is dat de Islam de man heeft vrij gemaakt van slavernij, de ontering en degradering van Shirk.[1] Want Shirk (het associëren van anderen met Allah in aanbidding) is zoals Allah zei:


…Voorzeker, Shirk is een groot onrecht. [31:13]


En Shirk is slavernij. Doordat de mushrik (i.e. degene die Shirk begaat) een aanbidder is van anderen dan Allah. Hij stelt zich nederig op voor anderen dan Allah en geeft zich over aan anderen dan Allah. Echter de Islam kwam de mensheid uitnodigen naar de aanbidding van Allah en om de Religie zuiver en enkel voor Allah te maken. En de Islam roept de harten op om verbonden te zijn met Allah met liefde, vrees en hoop. Voorzeker, Shirk maakt van de persoon een slaaf en onteert hem en de oproepers naar afgoderij, die de mensen oproepen naar de aanbidding van anderen dan Allah, gelovend dat deze afgoden hun zaken besturen, maar de afgoden hebben hen verblind jegens hun Heer en de afgoden zijn tussen hen en hun Heer gekomen. Voorzeker, Allah – de Sublieme en Verhevene – beval ons om onze nederigheid en overgave tot Allah te richten. Onze nederigheid en onze overgave moet gericht zijn aan Allah en er mag geen tussenkomst zijn tussen ons en onze Heer in het aanroepen en hopen.


En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen (O Muhammad): Voorzeker, Ik ben nabij. Ik verhoor de aanroeping van de aanroeper, wanneer hij Mij aanroept… [2:186]


En uw Heer zegt: “Roep Mij aan; Ik zal u verhoren… [40:60]

Voorzeker, de oproepers tot afgoderij hebben de mensen verblind jegens hun Heer en zij hebben hen opgeroepen tot het verbonden zijn met de zielen van de doden, zij die afwezig zijn, zij die hun verzoekingen niet kunnen horen en zij kunnen het niet beantwoorden; en zij hebben de mensen opgeroepen naar de afgedwaalde Sufi wegen. Zij hebben de dienaren verblind jegens hun Heer en zij beweerden dat er geen pad is dat hen naar Allah zal leiden, behalve het pad van deze afgedwaalde oproepers naar het kwaad. En tot de zorg van de Islam behoort dat het niet ertoe leidt dat een persoon de last van andermans zonde draagt, of andermans fout, zo lang hij niet de oorzaak is van die zonde of fout. Aldus zei Allah:

…En geen ziel handelt dan voor zichzelf alleen, noch draagt een lastdrager de last van anderen… [6:164]

Gelijkheid in de Islam

En ook behoort het tot de zorg van de Islam dat ten aanzien van de Shari’a van Allah de mensen gelijke rechten hebben met de rest van hun broeders van de mensheid, in algemene zin.O, mensheid! Voorzeker, Wij hebben u uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen… [49:13]


En de mensen zijn van verschillende niveaus met betrekking tot Imaan (geloof). Dus de beste van de mensen zijn de Gelovigen en de ergste van hen zijn de ongelovigen. En de mensen van Imaan (i.e. de Gelovigen) verschillen in hun niveaus aan Taqwa (rechtschapenheid), sommige van hen zijn sterk en sommige van hen zijn zwak in termen van rechtschapenheid.
…Voorzeker, de meest nobele onder u is de meest rechtschapene bij Allah… [49:13]

 

Individuele veiligheid in de Islam


En tot de zorg van de Islam voor de mensheid is dat het agressie onrechtmatig heeft gemaakt voor hem. Dus de Islam bevestigt zijn recht op leven en bevestigt dat leven een recht is voor hem. Het is niemand toegestaan om een leven te nemen, behalve voor Degene die het gegeven heeft (i.e. Allah), en Hij is tot alles in staat. Dus Allah heeft het onrechtmatig gemaakt om het bloed te laten vloeien van een andere menselijke wezen en Hij zei:
En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de Hel zijn; daarin zal hij voor altijd verblijven. En de toorn van Allah is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden. [4:93]

En Allah zei:

En doodt uw kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij zijn het die in hun behoeften en in de uwe voorzien… [17:31]

En Hij zei:

…en doodt geen ziel ten onrechte, die Allah heilig heeft verklaard behalve met rechtsgeldigheid… [6:151]

En zoals voorkomt in een hadith:

“Voorzeker, jullie bloed, jullie bezittingen en jullie eer zijn onrechtmatig voor elkaar.” (Verhaald door Bukhari, no. 1623, Muslim, no. 3180, ibn Majah, no. 3046, al-Tirmidhi, no. 2085, al-Darimi in al-Sunan, no. 1836 en Ahmad in al-Musnad, no. 18198.)

En zoals voorkomt in een andere hadith:

“De dienaar zal niet ophouden met het zich bevinden op een verheven rang in zijn Religie, zo lang hij niet het bloed vergiet dat onrechtmatig is.” (Verhaald door al-Bukhari, no. 6355, abu Dawud, no. 3724 en Ahmad in al-Musnad, no. 5423.)

En zoals voorkomt in een andere hadith:

“Iedere zonde heeft de mogelijkheid vergeven te worden door Allah, behalve een man die als een mushrik (polytheïst) sterft, of een man die een gelovige vermoord zonder recht.” (Sahih, verhaald door abu Dawud, no. 3724, al-Nasa’i, no. 3919 en Ahmad in al-Musnad, no. 16302. Het was geauthenticeerd door al-Albani in Sahih al-Jami’, no. 4524)

En zoals voorkomt in een andere hadith:

“Als alle mensen in de hemelen en op de aarde zich zouden verzamelen om een Moslim te doden zonder recht, dan zou Allah hen allemaal in het Vuur van de Hel werpen op hun gezichten.” (Verwijs naar Kanz al-‘Ummal, no. 45993, van al-Hindi)

 

Vrouwenrechten


En tot de zorg van de Islam over de mensheid is dat het de vrouw heeft geëerd en veel aandacht aan haar heeft besteed. En de Islam heeft zich van beide gepoleerde opponenten van extremisme en nalatigheid gedistantieerd. Het heeft haar bevrijdt van degenen die haar willen onderdrukken, ongeacht of ze dat doen door haar van haar rechten te ontdoen, of door haar van haar Religie te ontdoen en gevoel voor eer. De Islam heeft haar eer gewaarborgd en haar nobelheid beschermt. Dus de Islam respecteert de vrouw als een moeder, een vrouw, een dochter en een zuster. En de Islam heeft haar lichaam beschermt tegen de blikken van degenen die niet in relatie staan tot haar en de Islam heeft een mahram[2] aangewezen om haar zaken te regelen. En de Islam heeft het onrechtmatig gemaakt voor de man die geen familie is om alleen met haar te zijn, en het heeft haar verboden om zich tussen de mensen te mengen van het tegenovergestelde geslacht, als een bescherming voor haar eer en het behouden van haar nobelheid. Doordat de vrouw degene is die de eerste steen legt in het onderwijzen en de succes van de gemeenschap. De Islam heeft haar recht op erfenis bevestigt en het heeft haar recht om onderwijs te zoeken bevestigt. En de Islam heeft haar recht bevestigt om haar eigen goedkeuring voor het huwelijk te geven. Dus de Islam heeft haar de vrijheid gegeven om een huwelijksaanzoek of te accepteren of te weigeren. Dat allemaal behoort tot de zorg van de Islam voor haar, niets daarvan begon bij hen die zich uitroepen om haar karakter te corrumperen, haar natuur te vernietigen en haar nobelheid te doen verdwijnen – en zij maken van haar een object van plezier in de handen van mannen die met haar spelen hoe zij dat maar wensen. Zij (i.e. degene die feminisme promoten) kijken niet om voor haar nobelheid, haar Religie en ook niet voor haar eer.

Rechten van de familie

En tot de zorg van de Islam voor de mensheid behoort dat het de rechten van de familie behoud. Dus het gaf de ouders hun rechten en de vrouw haar rechten en de man zijn rechten en de kinderen hun rechten. En in de Islam hebben de buren rechten. En de Islam draagt zorg voor de buren, zorg voor de familieleden en de dichte vrienden. En de Islam heeft zich beraadslaagt om de familiebanden te waarborgen en om de eenheid van de gemeenschap te bewaren door middel van Imaan (geloof);
“De Moslim is de broeder van een andere Moslim. Hij onderdrukt hem niet en liegt niet tegen hem, noch kijkt hij op hem neer. Het bloed, bezit en eer van een Moslim is onrechtmatig voor iedere andere Moslim.”(Overgeleverd door al-Bukhari, no. 6437, Muslim, no. 4677, abu Dawud, no. 4248, al-Tirmidhi, no. 1850 en Ahmad in al-Musnad, no. 7402)Ware mensenrechten worden in de Islam gevonden

Voorzeker, mensenrechten in de Islam komen voort uit een correcte ‘Aqidah (geloofsleer), welke met de waarheid en rechtvaardigheid is gekomen.
Wij zonden voorheen Onze Boodschappers met duidelijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weegschaal opdat het mensdom rechtvaardig moge zijn… [57:25]


Dit zijn mensenrechten in de Islam. Dit zijn de echte rechten, het zijn niet de rechten die gescandeerd worden door hen die in extremiteiten zijn vervallen ten aanzien van mensenrechten. Aldus zijn zij te ver gegaan tegen de menselijke wezens in de naam van mensenrechten. De ware rechten worden in de Islam gevonden, omdat de Islam het menselijk wezen beschermt in zijn spiritualiteit, zijn intellect, zijn lichaam en zijn ziel op de hoogste manier. Dat is niet het geval bij degenen die zich uitroepen in het claimen van rechten, zij zijn onderdrukkende leugenaars.
De rechten zijn geen gunsten die door menselijke wezens gegeven worden. Veeleer, zijn zij de gunsten van Allah. Er zijn rechten in de Islam die de mensheid in zijn algemeen verdient, rechten met betrekking tot politiek, economie, onderwijs en sociale rechten. Deze rechten zijn bevestigt door de Islam en zij veranderen niet, omdat zij afgegeven zijn door de Shari’a van de Islam.

Geef geen aandacht aan deze mensen die oproepen naar mensenrechten. Voorzeker, zij hebben de mensen onderdrukt en hebben slecht met hen gehandeld. Zij zijn genadig met de criminelen en keren zich af van hun misdrijven in de naam van mensenrechten. Dus zijn zij medeplichtig in het bevestigen van onderdrukking en rechtvaardigheid in de naam van mensenrechten. Voorzeker, de ware mensenrechten worden behelst door de eerlijke en rechtvaardige Shari’ah van de Islam, wat de laatste is van alle systemen in voorgeschreven wetten, zoals Allah zei:

…Wij hebben niets in het Boek genegeerd… [6:38]

En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn Woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende. [6:115]

Valse opeisers van mensenrechtenDit zijn de echte mensenrechten. Deze mensenrechten worden in de Islam gevonden, zij komen voort uit de diep gewortelde ‘Aqidah (geloofsovertuiging) en worden tot leven gebracht door Imaan (geloof). Deze rechten bevatten de uiterste limieten van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Mensenrechten zijn niet een oorzaak voor de achteruitgang en verwijdering van deugden. Mensenrechten komen niet van libertinisme en agnosticisme in de naam van vrijheid. Mensenrechten komen niet van degenen die de natuurlijke verschillen tussen geslachten willen neerhalen, waar de Shari’a van Muhammad mee gekomen is, om zo de Moslim vrouw te corrumperen en haar bescheidenheid en karakter te elimineren. En mensenrechten zijn niet dat we de Shari’a bestraffingen moeten heroverwegen alszijnde niet langer geschikt en dat wij ze als barbaars moeten beschrijven en genadeloos. Dus voelen wij ons geraakt door de dief die steelt en we voelen ons geraakt door de corruptie van de immorele, maar we kunnen de schaamteloze niet aanpakken, de leugenaar en immorele. Voorzeker, mensenrechten in deze slechte vorm is onderdrukking en onrechtvaardigheid. De rechtvaardige en eerlijke mensenrechten worden alleen in de Shari’a gevonden waarmee Muhammad salAllahu ‘alayhi wa salam gekomen is. Hoeveel reguleringssystemen scanderen over mensenrechten en roepen op tot mensenrechten, zoals zij beweren, maar we zien dat zij verschillende meningen hebben over deze zaak. Waar zijn de mensenrechten met betrekking tot het gebruik van vernietigende dodelijke wapens? Waar zijn de mensenrechten met betrekking tot degenen die gebouwen bombarderen waarin mensen zitten? En waar zijn de mensenrechten met betrekking tot degenen die moskeeën en Islamitische scholen bombarderen? En waar zijn de mensenrechten met betrekking tot degenen die de gemeenschappen doen verdelen en afscheiden? En waar zijn de mensenrechten met betrekking tot degenen die de zwakkeren overmeesteren, hen onteren en hen van hun vrijheid beroven? De mensenrechten zijn alleen op papier in verdragen en contracten, welke weg gegooid zijn in prullenbakken. Echter, de ware mensenrechten zijn datgene wat door Muhammad ibn ‘Abdullah salAllahu ‘alayhi wa salam gebracht is.
O mensen! Voorzeker, jullie Heer is één en jullie vader (i.e. Adam) is één. Een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier, noch is een Arabier beter dan een niet-Arabier. En er is geen uitmuntendheid van een zwarte persoon over een witte persoon, noch is er uitmuntendheid van een witte persoon over een zwarte persoon, behalve door taqwa (godsvrucht). De Religie Islam heeft de mensenrechten in waarheid behouden; het heeft ze in alle aspecten van het leven behouden. Echter, de agressoren en de onderdrukkers beschuldigen de Islam van iedere kwaad. Dat is omdat zij een ziekte hebben en een afdwaling in hun harten. En zij zijn ongelovig aan de Koran en de Soennah (overleveringen van de Profeet Muhammad salAllahu ‘alayhi wa salam). En als de Moslims zich nauwkeurig over het Boek van Allah zouden buigen en de Soennah van Zijn Profeet, dan zouden zij zeker zien dat de waarheid en rechtvaardigheid zich binnen deze twee bevinden – altijd en voor eeuwig.

Voetnoten

[1] Shaykh Salih ibn Sa’d al-Suhaymi hafidahullah zegt: “Shirk is om iemand anders dan Allah op hetzelfde niveau te plaatsen als Allah in datgene waarvoor het alleenrecht voor Allah is. Dit betekent het richten van alles van de verschillende vormen van aanbidding naar anderen dan Allah.” (Mudhakkarah fi al-‘Aqidah, pag. 30, Salih al-Suhaymi.

[2] Shaykh al-Islam ‘Abd al-‘Aziz ibn Baz rahimahullah zei: “De mahram is een man die verboden is om mee te trouwen vanwege bloedbanden, zoals haar vader of broer, of een mahram door middel van het huwelijk, zoals haar man, de vader van haar man of de zoon van haar man, of een vader of zoon door middel van het geven van borstvoeding enzovoorts.” (Verwijs naar Madjmu’ al-Fatawa wa Maqalat al-Mutanawwi’ah, 8/336 van ibn Baz.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=